Motioner i Första Kammaren, N:o 27

Motion 1893:27 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 27.

N:o 27.

Af grefve Sparre, angående skrifvelse till Konungen med begäran
om Riksdagens afslutande.

Sedan utskottens ordförande vid förliden måndag hållen talmanskonferens
upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor
antingen blifvit af Riksdagen redan afgjorda eller, hvad med visshet
kan förutses, komma att af Riksdagen slutbehandlas senast nästkommande
tisdag, och att således intet ärende, hvilket i följd af någon
framställning från Kongl. Maj:t eller inom Riksdagen väckt förslag
eller eljest jemlikt rikets grundlagar skolat å innevarande riksmöte behandlas,
derefter lägger hinder för att Riksdagen åtskiljes,
får jag vördsamt hemställa,

att Riksdagen vid anmälan härom måtte i skrifvelse
hos Kongl. Maj:t anhålla, att innevarande riksmöte
må efter sagde dag, den 9 maj, afslutas.

Stockholm den 4 maj 1893.

Gustaf Sparre.

Bih. till Itihd. Prat. 1823. 1 Sami. 2 A/d. 1 Band. 11 Haft. (N:o 21.)