Motioner i Första Kammaren, N:o 27

Motion 1894:27 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 27.

1

N:o 27.

Af herr Reuterswärd, om tillägg till § 7 mom. 2 i ordningsstadgan
för Riksdagens Första Kammare.

I

Enligt § 7 mom. 2 i kammarens ordningsstadgar föreskrifves, att
vid utseende af nämnd eller valmän suppleanternas antal skall motsvara
endast fjerdedelen af de ordinarie ledamöternas.

Med anledning häraf föreslår jag,

att i nämnda moment måtte införas näst efter orden
»suppleanternas antal» följande tillägg: derest icke kammaren
särskildt annorlunda beslutar.

Stockholm den 11 april 1894.

Patric Reuterswärd.

Bih. till Rilcsd. Prot. 1894. 1 Sami. 2 Afd. 1 Band. 10 Raft. (N:o 27).

1