Motioner i Första Kammaren, N:o 3

Motion 1892:3 Första kammaren - urtima

Första kammaren - urtima

6

Motioner i Första Kammaren, N:o 3.

N:o 3.

Af herr Hasselrör angående en tilläggsbevillning för år 1893.

Härmed tillåter jag mig vördsamt hemställa, att Riksdagen, för
betäckande af de utgifter och den minskning i inkomster, som kan
varda en följd af antagande af Kongl. Maj:ts till Riksdagen aflåtna
nådiga propositioner vid innevarande urtima riksdag, måtte besluta en
tilläggsbevillning för år 1893 till det belopp och under de vilkor, som
särskilda utskottet kan finna lämpligt föreslå.

Stockholm den 27 oktober 1892.

Carl B. Hasselrot.