Motioner i Första Kammaren, N:o 46

Motion 1897:46 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 46.

1

N:0 46.

Af herr Björnstjerna m. fl., angående pension för f. d. generallöjtnanten
K. A. Rydings enka Jenny Kristina Rosalia
Ryding, född Pettersson.

Den 8 nästlidne februari afied förutvarande statsrådet, f. d. generallöjtnanten
Knut Axel Ryding, efterlemnande eu sjuklig enka och tre oförsörjda
barn. Med honom bortgick en man, som under outtröttligt arbete i
statens tjenst mägtigt ingripit i utvecklingen af landets försvarsväsende och
dermed sammanhängande frågor.

Ryding, som ingick i tjenst vid Göta artilleriregemente år 1850, erhöll
sin första officersfullmagt 1851. Derefter blef han successivt lärare i
fysik vid artilleri- och ingeniörshögskolan vid Marieherg samt i artillerioch
handgevärslära vid krigsskolan å Karlberg, generalstabsofficer och souschef
vid landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition, expeditionschef derstädes,
öfverstelöjtnant och chef för Jemtlands fältjägarecorps, öfverste och chef
för Skaraborgs regemente, generalmajor och chef för generalstaben, statsråd
och chef för landtförsvarsdepartementet, samt slutligen generalbefälhafvare och
chef för tredje arméfördelningen, från hvilken sistnämnda beställning han
afgick år 1896.

Sjelf medellös och utan att hafva genom sitt giftermål förvärfvat några
tillgångar, blef det för Ryding, hufvudsakligen till följd dels af de stora kostnader,
som voro förbundna med de många och långväga flyttningar, lian underkastades,
och dels den representativa ställning, lian under ett par årtionden
intagit, omöjligt att samla något öfverskott. Den efter honom upprättade

Bih. till Riksd. Prot. 1897. 1 Samt. 2 Afd. 1 Band. 17 Höft. (N:o46.) 1

2

Motioner i Första Kammaren, N:o 46.

bouppteckningen utvisar tvärt om en brist af 23,484: 53 kronor. Transsumt
af samma bouppteckning äfvensom prest- och läkarebevis bifogas.

Då vi med afseende å Rvdings trogna arbete i fosterlandets tjenst våga
antaga, att Riksdagen skall befinnas villig bereda hans efterlefvande enka
en ekonomiskt sorgfri ålderdom, få vi alltså vördsamt hemställa,

att Riksdagen må åt fru Jenny Kristina Rosalia
Ryding, född Pettersson, hvilken för närvarande för sitt
och barnens uppehälle uteslutande är hänvisad till en
årlig pension ur arméns nya enke- och pupillkassa af
1,120 kronor, bevilja å allmänna indragningsstaten en
årlig pension af 1,280 kronor, att utgå från och med
den 1 mars innevarande år och så länge hon förblifvev
enka.

Stockholm den 24 mars 1897.

O. M. Björnstjerna. Q. Wennerberg.

Nils Fock.

F. von Essen.

C. O. Hammarskjöld,

Motioner i Första Kammaren, N:o 46.

3

Transsumt.

......; . , , . '' - ! . i : : i \

År 1897 den 11 och 15 mars förrättade undertecknade laga bouppteckning
efter f. d. generallöjtnanten m. m. K. A. Ryding, hvilken den 8
derför utgångna februari aflidit, efterlemnande såsom sterbhusdelegare enkan
fru generalskan Jenny Ryding, född Pettersson, samt barnen Astrid, Marika
och Carl, alla omyndiga.

Vid förrättningen närvaro generalskan Ryding samt godsegaren m. m.
A. Ewert såsom förordnad förmyndare för de tre ofvannämnda barnen.

Boet, som uppgafs af generalskan Ryding, upptecknades och värderades
sålunda:

Tillgångar

Summa tillgångar kronor 18,226: 53

Skulder ~

Summa skuld kronor 41,711: 06
och om från detta belopp dragés boets tillgångar . . 18,226: 53

så uppstår i boet en brist af.........kronor 23,484: 53

Sålunda upptecknadt och värderadt.

C. Oust. Örbom. Ernst Hedenstierna.

Att boet blifvit rigtigt uppgifvet samt icke något med vilja och vetskap
utelemnadt, betygar under edsförpligtelse

Jenny Ryding.

Rätt transsumeradt betyga:

Ernst Hedenstierna

Borgmästare.

E. von Hofsten

Auditör.

I

4

Motioner i Första Kammaren, N:o 46.

Att generalska!! Jenny Ryding lider af betydligt nedsatta kroppskrafter
i följd af den trägna ock synnerligen ansträngande sjukvård, som hon egnade
sin numera aflidne man, generallöjtnanten K. A. Ryding, under hans sista,
långvariga sjukdom (från hösten 1892 till februari 1897), att hon derjemte
lider af blodåderbråck och sår å underbenen (varices et ulcera varicos. anticrur.)
och att hon på grund häraf eger en betydligt förminskad förmåga att arbeta
och sjelf bidraga till sin bergning, intygar härmed på heder och samvete.

Sköfde den 4 mars 1897.

O. Ekelund,

förste bataljonsläkare vid kongl. lifregementets husarer.

Frejdebetyg.

Sid. i förs.-boken 797.

Att framlidne generallöjtnanten m. m. Knut Axel Rydings enka
Jenny Kristina Bosätta Byding, född Pettersson, född den 15 februari
1842 (fyratiotvå), och deras barn:

Karin Astrid Kristina, född den 3 april 1878 (sjuttiåtta);

Jenny Marika Charlotta, född den 20 augusti 1880 (åttio);

Johan Karl Axel, född den 23 april 1882 (åttiotvå),
åtnjuta medborgerligt förtroende, betygar

Sköfde stadsförsamling i Skaraborgs län den 4 mars år 1897.

Armand von Sydow

Komminister.

Stockholm, Victor Pettersons boktr/1897.