Motioner i Första Kammaren, N:o 47

Motion 1897:47 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 47.

1

N:o 47.

Af herr HllgO Tailim, angående hyresbidrag för vissa tjensteman
och betjente vid distrikten af statens jernvägar.

I anledning af Kongl. Maj:ts proposition (n:o 27) angående lönereglering
för personalen vid statens jernvägar, får jag härmed hemställa,

att Riksdagen ville för sin del besluta, att det i

ofvannämnda proposition under punkt X mom. 3:o) föreslagna
stadgande skall erhålla följande förändrade lydelse: »Tjensteman

och betjente vid distrikten, hvilka ej
åtnjuta fri bostad, ega uppbära hyresbidrag utgörande
tjugo procent af arfvodet (fast arfvode jemte ålderstillägg
eller ock arfvode efter klass). Hyresbidraget anses tillhöra
lönen.»

Stockholm den 31 mars 1897.

Hugo Tamm.

Eib. till RUnd. Prat. 1897. 1 Sami. 2 Afd. 7 Band. 18 Höft. (.N:o 47.) 1