Motioner i Första Kammaren, N:o 48

Motion 1891:48 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 48.

1

INu) 48.

Af herr Sandberg, med förslag till ändring af §§ 71, 72 och
73 riksdagsordningen.

Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i §
71 riksdagsordningen för vinnandet af »ökade garantier för bevarandet af
kontinuiteten i riksbankens styrelse» erhållit inom Riksdagen åren 1886 och
1890, dels ock till motionen i Andra Kammaren N:o 228 sistnämnda år,

får jag härmed hemställa,

det måtte Riksdagen antaga nedanstående förslag
till ändring af §§ 71, 72 och 78 riksdagsordningen att
hvila till vidare grundlagsenlig behandling:

§ 71.

Hvarje lagtima riksdag skall genom fyratioåtta
valmän, af hvilka hvardera kammaren inom sig utser
tjugufyra, välja fullmägtige att jemlikt särskilda reglementen
riksbankens och riksgäldskontorets medel och
tillhörigheter förvalta. Dessa fullmägtige skola i hvardera
verket vara åtta, af hvilka tvänne årligen afgå, men
kunna återväljas, och bestämmes genom lottning den.ordning,
i hvilken de första gången enligt detta stadgande
Bih. till Biksd. Prof. 1891. 1 Sami. 2 Afd. V Band. 16 Käft. (N:o 48).

Motioner i Första Kammaren, N:o 48.

valde skola afgå. Har fidlmägtig före utgången af den
för honom bestämda tjenstgöringstid aflida eller af annan
orsak af gått, eller har ansvarsfrihet honom vägrats, anställes
val för den tid, som för honom återstått. Valen
ske medels slutna sedlar.

Fullmägtige för hvardera verket tillkomma att
sjelfve för ett år i sender bland sig välja ordförande
och vice ordförande, hvilken senare för er ordet, när hinder
för ordföranden inträffar, och ege ordföranden afgörande
röst, derest i frågor, som hos fullmägtige komma under
omröstning, rösterna för två skiljaktiga meningar utfalla
lika,

§ 72.

° .

A hvarje lagtima riksdag förordnas revisorer till
ett antal af tolf för att enligt regeringsformen och särskild
instruktion granska statsverkets och till ett antal
af åtta för att enligt särskilda instruktioner granska riksbankens
och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och
förvaltning. Revisorerne förordnas för hvart år och utses
för hvardera revisionen till halfva antalet af hvardera
kammaren. Hvarje revision skall omfatta ett års afslutade
räkenskaper. Eevisionsförrättningarna taga sin
början å dag, som i instruktionerna bestämmes, och.
sko/a inom två månaders tid vara fullbordade. Revisorerne
välja sjelfve för hvardera revisionen inom sig ordförande,
hvilken eger afgörande röst, derest vid omröstning
rösterna i något fall äro lika.

De anmärkningar, som revisorerne finna sig befogade
att i sina berättelser till Riksdagen framställa,
skola, sedan förklaringar deröfver inkommit, af nästföljande
lagtima Riksdag öfverlemnas till vederbörande
utskotts granskning och vidare behandling.

§ 73.

På samma gång och på lika sätt som fullmägtige
och revisorer enligt föregående två paragrafer utses, till -

Motioner i Första Kammaren, N:o 48.

3

sättas jemväl suppleanter, att vid inträffande förfall för
dem träda i deras ställen, nemligen för fullmägtige i
riksbanken fyra, för fullmägtige i riksgäldskontoret likaledes
fyra ock för hvarje års revisorer sex för hvardera
revisionen.

Om remiss till konstitutionsutskottet anhålles.

Stockholm den 2 april 1891.

J. A. Sandbero