Motioner i Första Kammaren, N:o 4

Motion 1892:4 Första kammaren - urtima

Första kammaren - urtima

Motioner i Första Kammaren, N:o 4.

7

N:o 4.

Af herr Hasselrot, med förslag till ändrad lydelse af 27 § i
värnjoligtslagen den 5 juni 1885.

Då någon tvekan möjligen kan uppstå om rätta tydningen af § 27
i värnpligtslagen, sådan denna § lyder i Kongl. Maj:ts nådiga proposition
om ändrad lydelse af samma §, tillåter jag mig vördsamt hemställa,
att Riksdagen för sin del måtte besluta, att nämnda § måtte
erhålla följande förändrade lydelse:

§ 27.

1. Värnpligtig är, sedan han blifvit inskrifven, skyldig att för
sin utbildning tjenstgöra under fredstid i nittio dagar, hvilken tjenstgöring
skall fullgöras vid flottan samt vid rytteriet under det första
året, men vid härens öfriga vapenslag under två år med sextioåtta
dagar under det första året och tjngutvå dagar under det derpå följande.

2. Från all öfning i fredstid befrias:

a) de i § 25 mom. 1 b omförmälda värnpligtige och

b) värnpligtig, som styrker, att han vid ingången af det år, då
han fyller tjuguett år, antingen varit vid sjömanshus inskrifven minst
fyra år och deraf under minst tolf månader haft anställning i utrikes
sjöfart eller ock, efter inskrifning å sjömanshus såsom eldare eller
maskinist under minst ett år varit i dylik befattning använd, med skyl -

8

Motioner i Första Kammaren, N:o 4.

dighet likväl att för åtnjutande af sådan befrielse tillhöra beväringens
första uppbåd och flottans reserv under hela sin värnpligtstid;

anhållande jag att, derest annan lydelse af § skulle befinnas mera
lämplig, särskilda utskottet derom ville framställa förslag.

Stockholm den 27 oktober 1892.

Carl B. Hasselrot.

Stockholm, K. L. Beckman, 1892.

Rättelse

i Herr Adelskölds motion n:o 1 i Första Kammaren:

Sid. 25, rad. 7 nedifrån står: 1890 till 20,575,336 francs

läs: 1892 till 27,111,336 francs

TSih. till Urtima Riksd. Prof. 1892. 1 Sami. 2 Afd. 1 Band.