Motioner i Första Kammaren, N:o 52

Motion 1890:52 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 52.

1

N:o 52.

Af herr von Elirenlieim, om anslag till hyresersättning åt provinsialläkare,
m. m.

Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen, att det
skall åligga hvarje provinsialläkaredistrikt att anskaffa och underhålla
bostad åt provinsialläkaren eller, derest distriktet finner sådant för sig
lämpligare, till honom utgöra hyresersättning efter 750 kr. om året, får
jag, då det synes mig ändamålsenligare och med billighet mera öfverensstämmande
att provinsialläkarens aflöning i sin helhet bekostas af staten,
än att en del deraf utgår af kommunerna, och det om denna
grundsats godkännes icke lärer kunna komma i fråga, att bostad in
natura skall anskaffas åt provinsialläkaren, vördsamt föreslå,

att Riksdagen måtte afslå Kongl. Maj:ts proposition
om antagande af lag angående skyldighet att
anskaffa och underhålla bostad eller lemna hyresersättning
åt provinsialläkare; och besluta:

att provinsialläkare, som ingår på ny stat eller
hädanefter utnämnes, skall, jemte de löneförmåner,
som i öfrigt honom tillkomma, erhålla hyresersättning
af statsmedel efter 750 kronor om året; dock att på
Kongl. Maj:ts pröfning må bero, om och i hvad mån
sådan * ersättning skall tillkomma provinsialläkare i
distrikt, der bostad, tillkommen på grund af donation,
finnes;

BIL till RiM. Prat. 1890. 1 Sami 2 Åfä. 1 Band. 19 luft.

2

Motioner i Första Kammaren, N-.o 52.

att ett emot denna utgift svarande belopp skall
för 1891 å ordinarie stat å 8:de hufvudtiteln uppföras;
samt

att provinsialläkaredistrikt, som, då detta beslut
träder i kraft, redan inrättat bostad åt provinsialläkaren,
skall vara berättigadt att från den dag, då
provinsialläkaren blifver berättigad till hyresersättning,
förfoga öfver bostaden med hvad dertill hörer.

Om remiss till statsutskottet anhålles.

Stockholm den 30 april 1890.

Pehr Ehrenheim.