Motioner i Första kammaren, Nr 129

Motion 1916:129 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 129.

1

Nr 129.

Av lierr K. Gr. Karlsson, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition, nr 238, med förslag till förordning om spirituosaaccis
m. m.

Avsikten med anordnandet av den fond, varom stadgas i kungl.
förordningen den 18 juli 1913 angående statsverkets fond av rusdrycksmedel,
torde vara, att statsverkets inkomster av skatter och avgifter,
som äro pålagda tillverkningen och försäljningen av alkoholhaltiga
drycker, icke skola få användas för budgetändamål till högre årligt
belopp än 41,900,000 kronor. Vid sådant förhållande synes nämnda
begränsning böra gälla i fråga om användningen även av den inkomst,
som vid bifall till Kungl. Maj:ts nu föreliggande proposition (nr 238)
med förslag till förordning om spirituosaaccis m. m. kommer att tillflyta
statsverket.

Jag hemställer därföre,

att riksdagen måtte, i anledning av Kungl. Maj:ts
omförmälda proposition, nr 238, för sin del besluta,
att 1 § i förordningen den 18 juli 1913 angående
statsverkets fond av rusdrycksmedel skall erhålla följande
ändrade lydelse:

i §

Av statsverkets inkomster av brännvinstillverkningsskatt,
maltskatt, punschskatt, spirituosaaccis och
brännvinsförsäljningsmedel skall, efter restitution för
denaturerat brännvin och för malt, som vid skattepliktigt
bryggeri omedelbart använts för tillverkning
Bihang till riksdagens protokoll 1916. 3 samt. 69 Käft. (Nr 129-130.)

2

Motioner i Första hammaren, Nr 129.

av svagdricka, till en särskild fond avsättas vad som
för varje år överskjuter ett belopp av 41,900,000
kronor.

Skulle för tre ytterligare nedgått.
Stockholm den 20 maj 1916.

K. G. Karlsson.