MOX-bränsle

Motion 1997/98:N273 av Eva Goës m.fl. (mp)

av Eva Goës m.fl. (mp)

1 Kärnavfall i England

Oskarshamns kraftgrupp, OKG, skickade omkring 1980 139 907 kg svenskt använt kärnbränsle till Sellafield, tidigare kallat Windscale. Där har det förvarats utomhus i behållare i närheten av havet med dess salt och klorider, som påverkat konditionen hos dessa. I ett brev från det brittiska företaget, BNFL, med datum 18 mars 1996, sägs det att en del av bränslet läckte redan vid transporten till England. However, we do know that some OKG fuel was already leaking when it was transported to the UK.

För ett år sedan presenterades en utredning om förutsättningarna för att återföra det svenska kärnbränslet från Sellafield för slutförvaring i Sverige utan att det upparbetades.

Då framgick det att det skulle bli mycket dyrt att återta de ca 140 tonnen kärnbränsle och att en omkonditionering hade varit nödvändig.

Enligt ursprungligt avtal med BNFL skall kärnavfallet upparbetas och plutoniet samt uranet därefter skickas tillbaka till Sverige, och halva upparbetningen har betalats av OKG. I somras gav regeringen klartecken för en sådan upparbetning. Regeringen bedömde det tydligen alltför dyrt att åstadkomma en förändring av kontraktet som OKG upprättade 1969. Det betyder att det produceras 900 kg plutonium av det svenska avfallet.

Risken finns att plutoniet kommer att använda för framställning av MOX-bränsle, som består av ca 5 % plutonium och 95 % uran. Nästa år tar Sellafield en ny fabrik i bruk med en kapacitet av 120 ton MOX-bränsle. 1996 producerades 125 ton MOX-bränsle i hela världen!

2 Direktdeponering

Regeringen har tagit beslut om direktdeponering i stället för upparbetning efter 1980 och har bl a skrivit: Den nuvarande svenska politiken när det gäller använt kärnbränsle är inriktad på direkt slutförvaring av bränslet utan upparbetning. Om detta råder enighet i riksdagen. Ett av motiven till denna hållning rör frågan om icke-spridning av kärn­vapen mot bakgrund av att plutonium frigörs vid upparbetning.

VD:n för OKG har emellertid meddelat att man planerar att söka myndigheternas tillstånd för att använda plutoniet som MOX-bränsle. Han ansåg det vara bäst ur miljö-, säkerhets- och ekonomisk synvinkel. Men det är helt fel.

3 MOX är farligt och är ingen lösning

Idag, när jag skriver denna motion, har två personer som forskar om användningen av MOX-bränsle i lättvattenreaktorer och dess påverkan, fått Alternativa nobelpriset. Tagaki, japanen, och Schneider, fransmannen, träffades första gången i Japan på en konferens om plutonium. De upptäckte likheten mellan Frankrike och Japan beträffande hanteringen av kärnkraftsfrågan och började samarbeta med anledning av skeppningen av plutonium från Frankrike till Japan. Tagaki vill införa moratorium för Japans plutoniumprogram, vilket nyligen fick ett resultat i att man håller på att trappa ner plutoniumprogrammet.

Det är mycket farligt att använda MOX-bränsle, mixed plutonium–uran, men många länder ser en möjlighet att göra goda affärer. De argumenterar med att man kan minska plutoniumberget genom att använda MOX-bränsle. Men sanningen är att man brukar köra 1/3 MOX och 2/3 vanligt kärnbränsle. Då minskar plutoniet i MOX-bränslet men växer i det andra bränslet. I slutänden blir det mera plutonium.

4 MOX-avfallet

Förutom problemet med att köra MOX-bränsle i reaktorer, så finns det även här ett avfallsproblem. Fortfarande ligger det 24 ton utländskt MOX-avfall i mellanlagret i Oskarshamn, CLAB, utan att SKB har presenterat förslag om hur Sverige skall slutförvara detta, som är farligare än det vanliga högaktiva avfallet.

MOX-avfallet har många gånger kraftigare neutronstrålning än vanligt kärnkrafts­avfall. Plutoniuminnehållet gör det farligare att hantera än vanligt uranbränsle. Använt MOX-bränsle innehåller avsevärt högre halter än vanligt använt uranbränsle av flera andra transuraner, t ex det extremt långlivade neptunium 237 och det ytterst radioaktiva curium 242.

5 900 kg plutonium motsvarande 180 Nagasaki­bomber

Hur kan Sverige lösa problemet med det upparbetade kärnavfallet? Skall man göra en swap (utbyte) och ta hem motsvarande mängd och samma typ av kärnbränsle som OKG en gång skickade och som uppstår i svenska kärnkraftverk?

Vad skall Sverige göra med 900 kg plutonium? Skall det bli 150 MOX-bränsleelement som OKG kan använda om några år? Det skulle innebära att reaktorerna måste kon­strueras om och ännu mera pengar skulle läggas på en livsfarlig oekologisk energi­form.

Vi i Miljöpartiet de gröna anser att Oskarshamns kraftgrupp eller något annat svenskt kärnkraftsföretag aldrig skall få tillstånd att producera och/eller använda MOX-bränsle.

6 Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att hindra framställning av MOX-bränsle efter upparbetning av det utbrända kärnbränslet,

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att stoppa införsel av MOX-bränsle till Sverige,

  3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att aldrig producera eller använda MOX-bränsle i de svenska reaktorerna,

  4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om slutförvar av MOX-avfall,1

  5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utreda möjligheten att göra en s.k. swap.1

Stockholm den 5 oktober 1997

Eva Goës (mp)

Gudrun Lindvall (mp)

Elisa Abascal Reyes (mp)

Per Lager (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)

Thomas Julin (mp)

Barbro Johansson (mp)

Annika Nordgren (mp)

Gotab, Stockholm 2002

1 Yrkandena 4 och 5 hänvisade till JoU.

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (10)