Multinationell lufttankningskapacitet

Motion 2008/09:Fö220 av Lars Tysklind och Ulf Nilsson (fp)

av Lars Tysklind och Ulf Nilsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt deltagande i ett multinationellt lufttankningssamarbete.

Motivering

Regeringen beslöt i september 2007 att den svenska flottan JAS Gripen skulle ensas till en version benämnd 39 C/D. Därmed kommer alla svenska stridsflygplan att tekniskt kunna tankas i luften från lufttankningsflygplan.

Svenska flygvapnet har specialmodifierat ett eget exemplar av transportflygplanet Hercules till demonstrator för lufttankning och därmed visat att det går att lufttanka JAS Gripen från ett svenskt flygplan. Det har varit viktigt inte minst för exporten av JAS Gripen.

Priset för speciallösningen är att vi nu till följd av en skada under modifieringen måste byta ut en central del av vingen på demonstratorflygplanet. Detta innebär en oförutsedd kostnad och ett likaledes oförutsett glapp i vår förmåga till demonstratorlufttankning under ett års tid. Denna tid bör utnyttjas till att tillförsäkra JAS Gripen en kostnadseffektiv och uthållig framtida lufttankningskapacitet.

För att utbilda och öva insatsförband JAS 39 Gripen i lufttankning och sedan regelbundet under beredskapsperioder vidmakthålla en hög förmåga till lufttankning, så är inte en demonstrator och dess unika lufttankningsutrustning den mest ändamålsenliga lösningen.

Ett enda unikt flygplan kan inte försörja en svensk internationell insats med lufttankning. Behövs det lufttankning för att lösa en operativ uppgift, så behövs det redundans och uthållighet, det vill säga minst två identiskt lika lufttankningsflygplan.

Den JAS-pilot som är godkänd för att lufttanka från svensk Hercules och dess utrustning är därmed inte behörig att lufttanka från någon annan. Varje kombination av lufttankare och lufttankad kräver sin certifiering. Stridspiloten skall dessutom förnya sin behörighet var 90:e dag genom att genomföra en lufttankning från just den specifika typen av lufttankningsflygplan.

För lufttankning av ett svenskt insatsförband JAS 39 Gripen under förflyttningen från och till en internationell insats i Centralafrika eller Centralasien är det närmast ett krav att lufttankaren är ett jetflygplan. Detta för att kunna hålla jämna steg med stridsflygplanen. Hercules är ett turbopropflygplan.

Det årliga svenska behovet av lufttankning är en bråkdel av det antal timmar, som riksdagen beslutat sig för att anskaffa av strategisk lufttransport från en multinationell pool (Strategic Airlift Capability, SAC) i samband med godkännandet av regeringens proposition 2007/08:56.

Lufttankning är även internationellt en synnerligen exklusiv förmåga. I än mindre utsträckning än vi kan anskaffa egna strategiska transportflygplan kan vi anskaffa egna lufttankningsflygplan. Det är därför lämpligt att också i detta fall pröva svensk anslutning till en internationell pool.

Ett avtal för Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) med Airbus A330-200 att användas i trettio år från och med 2011 undertecknades av den brittiska regeringen 27 mars 2008. Det skulle kunna utgöra basen för ett multinationellt lufttankningssamarbete.

Stockholm den 1 oktober 2008

Lars Tysklind (fp)

Ulf Nilsson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)