Museer för matematik

Motion 2005/06:Kr238 av Axel Darvik (fp)

av Axel Darvik (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att starta en utbyggnad av museer för matematik som en del av en strategi för att öka elevers intresse för ämnena naturvetenskap och matematik.

Motivering

Flera undersökningar har under de senare åren pekat på svenska elevers minskande intresse för matematik, naturvetenskap och teknik. Detta är alarmerande eftersom det på sikt riskerar att utarma de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna på högskolor och universitet. Särskilt de mindre högskolorna har under flera år haft svårt att fylla platserna på sina naturvetenskapliga och tekniska program. Att lyckas attrahera fler till dessa utbildningar är viktigt för Sveriges tillväxt och framtid som kunskapssamhälle. Sverige har en framgångsrik industrisektor som är helt beroende av att det finns många duktiga naturvetare och tekniker. För att kunna behålla denna tätposition behövs en förändring av många elevers inställning. Matematiken är otroligt viktig för det naturvetenskapliga och tekniska ämnena. Matematiken är också viktig för att utveckla elevernas logiska tänkande. Problemlösning, strukturering och abstrakt tänkande är andra förmågor som matematiken tränar hos eleverna.

En myt som har spridit sig är att tekniker och naturvetare aldrig får några sociala jobb. Kommentarer som att de jobbar bara med maskiner och inte med människor är inte ovanliga bland elever som är i färd med att välja inriktning. Den som är verksam inom det tekniska och naturvetenskapliga området vet att inget kunde vara mer felaktigt. Den typen av problemlösning som dagens naturvetare och tekniker brottas med är helt omöjlig att lösa på egen hand. Det är nödvändigt att arbeta i lag eller projektgrupper för att lyckas. På forskningsnivå är det en självklarhet att det är i samspelet mellan olika individer och i möten med andra människor som nya upptäckter föds.

För att skolan ska kunna få hjälp med att entusiasmera fler elever till att lära sig matematik och naturvetenskap skulle vi i Sverige behöva fler upplevelseinriktade museer för matematik. Det är genom att se hur den teoretiska matematiken kan användas för att lösa verkliga problem som Aha-upplevelser uppstår. På flera platser i Sverige finns det positiva exempel på projekt, bl.a. i Borås, som just handlat om att höja elevernas intresse för matematik genom att skapa ett matematikcentrum. Projekten är ofta bra men som alla projekt tidsbegränsade. Vad som behövs är mer långsiktiga satsningar. Staten ska därför ta initiativ för att tillsammans med kommunerna starta en utbyggnad av museer för matematik. Det kan bli en viktig pusselbit i en heltäckande strategi för att höja intresset för matematik. Med positiva spännande upplevelser och inspiration är det möjligt att vända den negativa trenden för ämnena matematik och naturvetenskap.

Stockholm den 28 september 2005

Axel Darvik (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)