Myggbekämpning i nedre Dalälvsområdet

Motion 2009/10:MJ314 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en långsiktig lösning för myggbekämpning.

Motivering

Stickmyggan från de naturskyddade områdena i nedre Dalälvsområdet drabbar allt fler områden. På grund av nya hotande översvämningar är det väntat att spridningen fortsätter att öka, vilket redan har konstaterats i sommar.

Årets myggbekämpning med det biologiska medlet BTI har skett på över 1 500 hektar av nedre Dalälvens våtmarker och har lokalt varit mycket lyckosamt. Problemet har varit att 600 hektar av Färnebofjärdens nationalpark från början undantogs från bekämpning i början av sommaren i år med påföljd att myggplågan i området var mer än plågsam för både människor och djur.

Enligt det nuvarande regelverket sker en årlig tillståndsprövning. Man kan fråga sig om detta är rimligt. Regelverket bör därför utformas på ett sådant sätt att det finns ett allmänt tillstånd för bekämpning med BTI gällande även naturskyddsområden så att flerårigt tillstånd kan utfärdas.

Stockholm den 1 oktober 2009

Sinikka Bohlin (s)

Per Svedberg (s)

Raimo Pärssinen (s)

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)