Myggproblemen i nedre Dalälvsområdet

Motion 2000/01:MJ784 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m)

av Kenneth Johansson m.fl. (c, m)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om myggproblemen i nedre Dalälvs-området.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om statligt stöd för framtagande av åtgärdsprogram och
genomförande av kort- och långsiktiga åtgärder.
Extrema myggproblem
Myggproblemen i nedre Dalälvsområdet har varit extrema
den gångna sommaren. Minst 10 000 permanent bosatta har
drabbats liksom flera större turistanläggningar.
Möjligheterna till utevistelse och utomhusaktiviteter har
varit mycket begränsade. Situationen är i förlängningen ett
direkt hot mot hela bygders överlevnad och utveckling.
Olägenheterna med myggen är stora för såväl människors
som husdjurs hälsa.
Berörda kommuner i Västmanlands och Gävleborgs län har tagit initiativ
till ett samlat agerande för att vidta åtgärder och inför kommande somrar
begränsa myggproblemen. I Dalarna har Avesta kommun inbjudits till ett
framtida samarbete.
Ett offensivt arbete har inletts, i projektform, där man knutit till sig
världsledande kompetens. Ett åtgärdsprogram håller på att utarbetas, med
bland annat förslag på:
Åtgärder som förhindrar eller minskar myggkläckning - översyn av
vattenregleringar, lokala invallningsprojekt mm.
Åtgärder som förhindrar att mygglarver kläcks - i första hand
ekologisk bekämpning med BTI.
Övriga åtgärder som syftar till att minska skadeverkningar av flygande
mygg - bättre myggmedel, besprutning med vitlöksolja, informationsinsatser
mm.
Förstudier i fält har redan inletts under hösten 2000 med sikte på att ett
försök med BTI skall genomföras 2001 och fullskalig besprutning 2002.
Under hösten 2000 kommer, enligt uppgift, åtgärdsprogram, organisation,
kostnader och finansiering att närmare preciseras i nära kontakt med berörda
länsstyrelsers miljöenheter, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och
Miljödepartementet.
Vi anser att myggproblemen i nedre Dalälvsområdet är av sådan
omfattning att berörda myndigheter, på central- och länsnivå, måste bistå
aktivt med såväl personella som ekonomiska resurser och tillsammans med
kommuner och boende komma till rätta med problemen. Ett statligt
ekonomiskt stöd behövs såväl för att ta fram åtgärdsprogram som för att
genomföra detsamma på kort och lång sikt.

Stockholm den 4 oktober 2000
Kenneth Johansson (c)
Christel Anderberg (m)
Rolf Gunnarsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (3)