Myndigheters svar till medborgare

Motion 2001/02:K286 av Maria Larsson (kd)

av Maria Larsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av förvaltningslagen med syfte att sätta en tydlig tidsgräns för myndigheters svar till medborgare.

Motivering

Medborgares förtroende för myndigheter är avgörande för ekonomisk utveckling och för en fungerande demokrati. För att ett förtroende ska kunna byggas upp måste former för ömsesidigt ansvar finnas. När en medborgare kommunicerar med myndighet i form av skriftväxling finns ofta på myndighetens brev angivet inom vilken tid svar ska skickas in. Skattemyndigheten kräver till exempel ofta svar inom åtta dagar vilket bör anses orimligt då en veckas bortavaro från hemmet kan riskera att man får ekonomiska sanktioner.

Förvaltningslagen reglerar bara myndigheters ansvar att besvara brev till inom rimlig tid. Det är inte alldeles ovanligt att en medborgare får vänta upp till ett år på svar. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. En rimlig tidsgräns är att medborgare skall få svar från statlig myndighet inom tre månader. Ett svar kan då i vissa fall innehålla besked om att svar i sakfrågan dröjer ytterligare en tid samt orsak till detta. Samma regel bör omfatta alla myndigheter på såväl nationell som regional och lokal nivå. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 24 september 2001

Maria Larsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)