Myndighetsåldern

Motion 2006/07:K280 av Helena Frisk och Ann-Kristine Johansson (s)

av Helena Frisk och Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att myndighetsåldern ska följa kalenderår i stället för födelsedatum.

Motivering

Dagens ungdomar har många möjligheter och förutsättningar som tidigare generationer saknat. Trots detta upplever många ungdomar en känsla av maktlöshet och svårigheter att själva påverka sin situation. Genom 1974 års regeringsform sänktes rösträttsåldern till nuvarande 18 år. Som skäl framhölls bland annat att samhällsutvecklingen fört med sig att ungdomen i allmänhet hade större insikter i sociala, politiska och ekonomiska frågor än tidigare. Det ansågs också värdefullt att bevara sambandet mellan rösträttsåldern och myndighetsåldern som då sänktes till 18 år. Rätten att delta i allmänna val tillkommer endast dem som fyllt 18 år senast på valdagen. Ungdomar som fyller efter valdagen får inte gå till valurnorna men förväntas ändå ställa upp med samma intresse när valen förbereds i skolans undervisning. Förlängningen av mandatperioden från tre till fyra år har dessutom fått till följd att genomsnittsåldern för förstagångsväljare har höjts, eftersom de förstagångsväljare som blir myndiga under mandatperioden får vänta ett år längre innan de kan rösta i allmänna val. Barn och ungdomar delas tidigt upp i grupper enligt födelseår. Barnen födda ett och samma år börjar skolan samma år och har samma prestationskrav när det gäller betyg. Myndiga blir de emellertid vid olika tidpunkter, nämligen den dag då de fyller 18 år. Flera lagar och bestämmelser är kopplade till ordningen att dela upp ungdomar efter födelsedatum och inte efter födelseår. Till exempel är rätten att ta körkort kopplad till födelsedagen. När ungdomar vill gå ut och roa sig är disco oftast den aktivitet som erbjuds men med 18 år som åldersgräns. De som inte fyllt 18 år får då snällt stanna hemma medan klasskamraterna är ute och roar sig. Några faller tyvärr också för frestelsen att förfalska legitimationshandlingar. Därför föreslår vi att lagen ändras så att alla ungdomar i en och samma årskull blir myndiga det år de fyller 18.

Stockholm den 25 oktober 2006

Helena Frisk (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)