Nämndemännens ersättning

Motion 2004/05:Ju241 av Carl-Axel Roslund (m)

av Carl-Axel Roslund (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nämndemännens ersättning.

Motivering

Nämndemän utför en ovärderlig insats i vårt svenska samhälle. De har som medborgarnas representanter en viktig roll i domstolarnas arbete. Genom dem garanteras den demokratiska insynen och de tillför domstolarna såväl kunskaper om lokala förhållanden som kompetens från olika områden och miljöer. Nämndemännen bidrar också till att domstolarnas avgöranden ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen.

Ett problem är dock den relativt höga genomsnittsåldern i nämndemannakåren. Därigenom speglar nämndemännen dåligt befolkningens åldersmässiga sammansättning. Det beror naturligtvis på den låga ersättningen. Mig veterligt har ingen annan grupp förtroendevalda utsedda av kommuner, landsting eller staten så låg ersättning. Ersättningen till nämndemännen har inte ändrats sedan 1989 och uppgår till 300 kr per sammanträdesdag. Samhället har genomgått mycket stora förändringar under dessa 15 år. Domstolarnas arbete likaså. Domstolarnas ekonomi medger numera sällan annat än hela arbetsdagar för nämndemännen med ibland två till tre olika ordförande.

Visserligen har nämndemännen numer, som alla andra förtroendevalda, ersättning för förlorad arbetsförtjänst - men arvodet räknas in i den förlorade arbetsinkomsten - och därigenom har de i praktiken inget arvode alls. Följden har blivit att antalet förtids- och ålderspensionärer är kraftigt överrepresenterade. För att råda bot på det bör ersättningen till nämndemän höjas.

Nämndemännen bör ges ett grundarvode om 500 kr som inte kvittas mot ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.

Stockholm den 21 september 2004

Carl-Axel Roslund (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)