Närproducerat proteinfoder

Motion 2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD)

av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur den svenska animalieproduktionen i ökad utsträckning kan baseras på närproducerade fodermedel.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur den svenska proteinfoderodlingen kan öka.

Motivering
Den svenska produktionen av animalieprodukter som mjölk, kött och ägg bygger tyvärr i allt för stor utsträckning på importerade proteinfodermedel. Att vi har en import av fodermedel är naturligt i en internationell marknadsekonomi, men problemet är att en stor del av importen utgörs av produkter som har negativa klimat- och miljöegenskaper. I första hand gäller det sojamjöl och pressoljeprodukter från palmoljenötter. Kritiken riktas i första hand mot soja från Sydamerika och palmoljeprodukter från Asien, där den ökade nyodlingen riskerar att ske på bekostnad av regnskog och andra biologiskt skyddsvärda marker. En intensiv soja- eller palmoljeproduktion medför att monokulturer breder ut sig där man tidigare haft ett mer hållbart växlingsjordbruk. Vidare används stora mängder bekämpningsmedel i produktionen, vilket bland annat kan leda till hälsorisker för dem som arbetar i odlingsledet samt för kringliggande ekosystem. I till exempel den sydamerikanska sojaproduktionen används bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna i EU.

Importen av dessa ur klimat- och miljösynpunkt tveksamma fodermedel sker samtidigt som vi inom vårt land har goda förutsättningar att öka såväl produktion som användning av närproducerade och mer hållbara proteinfodermedel. Genom ett mer effektivt utnyttjande av jordbruksmarken och framför allt en ökad odling av proteingrödor som ärtor, åkerbönor och linfrö kan vi få fram fullgoda ersättningsprodukter till importerade soja- och palmoljeprodukter. Det finns även goda möjligheter att bättre utnyttja, och vidareutveckla, biprodukter från industrin. Exempel är agrodrank, som är biprodukt till etanol- och spritproduktionen, respektive rapskaka, som är en biprodukt vid tillverkning av rapsolja.
En ökad odling av proteingrödor och användning av närproducerat foder ger en minskad klimat- och miljöpåverkan från produktionen av mjölk, kött och fjäderfäprodukter. Det ökar också den biologiska mångfalden och markens bördighet i Sverige genom att det skapar mer varierade växtföljder. Det kan även bidra till en mer stabilare ekonomi för lantbrukarna, såväl växtodlare som djurhållare. För att öka andelen närproducerat foder krävs insatser för att förbättra odling, skördar, hantering och lagring.
Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

 

.

Anders Forsberg (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (2)