Nationell aktion mot stöld av utombordsmotorer på båtar

Motion 2017/18:2234 av Finn Bengtsson (M)

av Finn Bengtsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda den omfattande ökningen av stölder av utombordsmotorer och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Stölderna av så kallade utombordsmotorer på båtar, främst fritidsbåtar, har ökat enormt under senare år. Kostnaderna är snart uppe i en kvarts miljard per år. Men hur har problemet uppstått och hur kan det möjligen lösas?

Enligt Larmtjänst stals flera tusen utombordsmotorer bara under år 2016 och tendensen är ökande under 2017.

Enligt försäkringsbolagen är snittvärdet på en stulen utombordsmotor 70 000 kr. Det gör att värdet av de stulna båtmotorerna bara år 2016 är 210 miljoner kronor. Sannolikt går den absoluta majoriteten av de stulna motorerna utomlands. Det gör att värden för minst långt över 100 miljoner kronor försvinner ut ur landet för stulna utombordsmotorer. Dessutom utgör redan idag enbart stulna utombordsmotorer en betydande del av den totala premiemassan inom båtförsäkringen i Sverige, och denna kan förutspås öka i framtiden.

Enligt Tullverket irriteras tullpersonal i färjehamnar närmast dagligen eftersom de ofta kan se att fordon med misstänkt stöldgods kan passera tullpersonalen utan kontroll för tullen har idag ingen laglig möjlighet att ingripa.

Motivering

Då majoriteten av de stulna utombordsmotorerna försvinner utomlands skulle det sannolikt vara effektivt att göra utförselkontroller vid gränserna. Det handlar om ett tiotal hamnar i Sverige med fokus på de södra och östra delarna i Sverige.

Rättsläget idag är att regeringen har i sitt regleringsbrev till Tullverket bett myndigheten prioritera kontroll av införsel av gods. Tullverket har idag alltså inte som prioriterad uppgift att förhindra utförsel av stöldgods. Orsaken till detta är att det inte är en brottslig handling att föra ut allmänt stöldgods ur landet. Tullverket får enligt svensk lag endast kontrollera utförsel av gods avseende krigsmateriel, narkotika och antikviteter.

Man bör därför överväga att ändra i den gällande lagstiftningen för Tullverket så att de kan börja kontrollera misstänkta fordon efter allmänt utförande av stöldgods.

Jag vill med bifall till denna motion att riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)