Nationell översyn av VA-näten

Motion 2009/10:Fö202 av Phia Andersson (s)

av Phia Andersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell översyn för att trygga såväl en säker vattenförsörjning som säkra avloppssystem.

Motivering

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ansvarar kommunerna för sina invånares försörjning när det gäller vatten och avlopp inom tätbebyggda områden. Gränserna för VA-verkens områdesansvar fastställ av kommunfullmäktige, och verksamheten är nästan helt finansierad genom brukarnas VA-avgifter.

Den pågående och framtida klimatförändringen i vårt land kan leda till mer och intensivare nederbörd. Det är något som i förlängningen leder till ökad risk för översvämningar, ras och skred. Detta ökar risken för att våra tekniska försörjningssystem, inklusive VA-näten och därmed vattenförsörjningen, drabbas hårt i framtiden. Det har Klimat- och sårbarhetsutredningen varnat för i sitt betänkande till regeringen. Det är därför angeläget att vi skyndsamt beslutar hur vi i möjligaste mån kan skydda Sveriges vattenförsörjning och våra fastigheter mot dessa risker.

De senaste årens regnoväder och översvämningar har orsakat problem när det gäller VA-näten i många av Sveriges kommuner. Dagvattenledningar har svämmat över och orsakat skador i enskilda fastigheter. Många av de skador och problem som uppstått har orsakats av att VA-ledningar är gamla och bristfälliga. Det finns alltså ett behov av att se över och reparera de kommunala vatten- och avloppsnäten.

I ett svar på en skriftlig fråga har miljöminister Andreas Carlgren understrukit att försörjningen med vatten- och avloppstjänster är ett kommunalt ansvar. Han förväntar sig att kommunerna vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att trygga en säker vattenförsörjning och säkra avloppssystem. Frågan är dock större än så. Det är en miljöfråga som vi måste ta på allvar och agera seriöst för att lösa. Därför kan man inte lämna över till kommunerna att, var och en för sig, finna lösningar. Problemet är i grunden en nationell fråga och kommunernas VA-nät är bara en del i denna mer omfattande fråga.

Med anledning av det ovan anförda är det angeläget att det snarast inleds en nationell översyn för att trygga såväl en säker vattenförsörjning som säkra avloppssystem.

Stockholm den 21 september 2009

Phia Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-28
Yrkanden (1)