Nationell samordning för att trygga människor och miljö runt Vänern och Göta älv

Motion 2018/19:2566 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationellt samordnad översyn av Vänerns vattenreglering och översvämningsrisker samt skredriskerna i Göta älv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Innanhavet Vänern är en nationell tillgång som ger oss vattenkraft, klimatsmarta transporter, dricksvatten, möjlighet till arbetstillfällen och värdefull besöksnäring.

Men om Vänern svämmar över blir det kostsamt och stora miljövärden står på spel.

Det värsta scenariot, den s.k. dimensionerande nivån, beräknas ge skadekostnader på vägar, fastigheter och industrier, på tio miljarder kronor.

Enorma summor för de små kommunerna och drabbade enskilda fastighetsägare att bära och enorma påfrestningar för samhället i stort under lång tid.

Detta bör vi förekomma och förebygga.

Det skulle därför vara bra med en nationellt samordnad översyn för att få fram en långsiktig lösning för Vänerns avtappningsproblem, liksom för skredriskerna längs Göta älv.

Tidigare utredningar har visat behovet av en nationell samordning och föreslagit ett nytt statligt anslag för att genomföra storskaliga åtgärder som ligger bortom kommunernas betalningsförmåga samt att det senast år 2012 (!) skulle finnas ett förslag till långsiktig lösning där Vänerns avtappningsmöjligheter ökas.

Detta väntar ännu på att förverkligas.

Satsningar via regeringsuppdrag har gjorts för att klargöra Mälarens översvämningsrisker vilket gjort stor nytta i förebyggande syfte.

Denna kunskap bör en möjlig nationell samordning kunna dra stor nytta av i frågan om att trygga människor, miljö och samhälleliga värden även runt Vänern och Göta älv.

Genom att i en nationellt samordnad översyn anpassa och säkra upp för kommande katastrofer lägger man grunden till ny kunskap, viktig forskning, teknikutveckling och värdefulla erfarenheter inom byggsektorn som sammantaget även blir en attraktiv nationell exportvara.

Jag önskar därför att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationellt samordnad översyn om Vänerns vattenreglering och översvämningsrisker samt skredriskerna längs Göta älv och tillkännager detta för regeringen.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)