Nationell strategi för sjuksköterskors utbildningsvillkor

Motion 2012/13:So406 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell strategi för sjuksköterskors specialistutbildning.

Motivering

Kunskapsintensiv vård är en viktig pusselbit i det moderna välfärdssamhället och där är kvalificerade sjuksköterskor en viktig del. Bristen på specialistsjuksköterskor är dock betyande. Mellan åren 1995 och 2009 minskade de specialistutbildade sjuksköterskornas andel från 65 procent till 48 procent. Samtidigt bedömer Vårdförbundet att omkring 70 procent av alla sjuksköterskor skulle behöva ha en specialistutbildning för att det nationella vårdbehovet skulle säkras.

I vissa landsting utgår ersättning till sjuksköterskor som väljer att vidareutbilda sig inom ett efterfrågat område, men i de flesta fall får de som vill specialisera sig själva finansiera sin vidareutbildning. I den senare gruppen har långt ifrån alla en garanti om anställning inom det område man har utbildat sig och även med en sådan garanti är specialistutbildningen ofta en investering med mycket blygsam ekonomisk avkastning. När Statistiska centralbyrån 2011 undersökte utbildning och arbetsmarknad för bland andra sjuksköterskor fann man att det i genomsnitt tar 19 år för en grundutbildad sjuksköterska att tjäna in sin specialistutbildning. Medan samtliga läkare har lön under hela sin specialistutbildning har sjuksköterskor i bästa fall tur nog att vara anställda i ett landsting, eller ibland rentav på ett specifikt sjukhus, där ersättning prioriteras. Risken för att tillgången till specialistsjuksköterskor styrs av enskilda regioners, kommuners eller verksamheters kortsiktiga ekonomiska vinster snarare än faktiskt nationellt vårdbehov och patientsäkerhet är uppenbar.

Problemet skulle kunna lösas med en nationell strategi för sjuksköterskors utbildningsvillkor. En sådan strategi, med syfte att samordna utbildningsplatser och utbildningsvillkor med samtliga landstings faktiska och framtida vårdbehov, skulle tillgodose det långsiktiga behovet av kvalificerad vårdpersonal. Därtill skulle det erbjuda fler enskilda sjuksköterskor, en välförtjänt möjlighet att göra karriär inom vården.

Stockholm den 4 oktober 2012

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)