Nationella gemensamma prov på alla lärarhögskolor

Motion 2016/17:1388 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella gemensamma prov på alla lärarhögskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kunskapsresultaten sjunker i den svenska skolan och har så gjort under ett antal år. Anledningarna till de fallande resultaten är flera. En undermålig lärarutbildning är en av de faktorer som påverkat resultaten, något som OECD påpekade när de år 2015 utvärderade den svenska skolan.

I såväl grund- som gymnasieskolan används nationella prov, vilka är utmärkta verktyg i arbetet för att få till en betygssättning/bedömning som ser likadan ut oavsett var i landet en elev bor och studerar.

Självklart bör nationella prov på vissa obligatoriska moment/kurser (som skrivs digitalt och rättas centralt) även användas i lärarutbildningen. Förslagsvis blir 1–2 prov per läsår nationella, och skrivs samtidigt av samtliga elever. Det skulle leda till större likvärdighet i bedömning, betygssättning och utbildning något som skulle gynna utbildningens kvalitet på sikt.

På det här sättet kan man också på ett relativt enkelt sätt jämföra hur olika utbildningar står sig mot varandra; om en skola underpresterar upptäcks det snabbt och resurser för att stötta enheten kan sättas in direkt.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)