Nationellt forskningscentrum för integrativ medicin

Motion 2004/05:So432 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c)

av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett nationellt forskningscentrum.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att WHO:s strategi för TM/CAM 2002-2005 skall ingå i uppdraget för ett nationellt forskningscentrum för integrativ medicin.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppdra åt Skolverket att utveckla utbildningar inom integrativ medicin i samråd med branschorganisationerna inom alternativ och komplementär medicin, vidare att de utbildningar som får Skolverkets godkännande befrias från moms och att eleverna vid dessa utbildningar är berättigade till studiemedel från CSN.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYS) 1998:531.

1 Yrkande 3 hänvisat till UbU.

Motivering

I vårt samhälle finns det ett stort intresse inom befolkningen att bibehålla en god hälsa och att återställa hälsa som gått förlorad. Intresset för egenvård är stort och människor är intresserade av att ta ansvar för den egna hälsan.

Helhetssyn och samband mellan kropp och själ är viktigt i arbetet för hälsa och borde också prägla alla de insatser som utförs av vårdgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn. I dagens samhälle finns ett ökat behov av hälsotjänster.

Flertalet av dessa finansieras inte av offentliga medel utan det är den enskilde som får betala med skattade pengar, vilket skapar en orättvisa och gör det till en klassfråga.

Genom konsumentundersökningar, inom olika landsting och Landstingsförbundet, har det framkommit att de enskilda medborgarna idag har önskemål om och behov av att kunna välja vårdgivare inom både hälso- och sjukvårdssektorn såväl som inom alternativ och komplementär medicin. Ett nationellt forskningscentrum för integrativ medicin behövs i Sverige för att öka kunskapen och bidra till utveckling av kompetens, information och utbildningar.

Att alternativ- och komplementärmedicin har effekter på människors hälsa är väl känt, men inte alltid hur dessa behandlingar fungerar. Därför är det angeläget att stödja forskning som bidrar till att vidga och utöka dessa kunskaper. Rehabilitering av människor som inte mår bra och är sjukskrivna är ett forskningsområde där integrativ medicin har en speciell möjlighet att utveckla promotiva och proaktiva förslag som ocksåär hälsoekonomiskt försvarbara. Målet är att de olika hälsotjänsterna skall leda till hälsa för individen.

En översyn av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYS) är nödvändig för att öka möjligheterna för integrativ medicin, vilket har skett i bl.a. Norge och Island. Med anledning av det register som tas fram för alternativa och komplementära medicinska utövare har frågan åter aktualiserats om en översyn av lagstiftningen inom detta område. Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att se över befintlig lagstiftning och komma med förslag om vad som kan göras för att förändra och uppdatera lagstiftningen.

Stockholm den 29 september 2004

Anne Marie Brodén (m)

Marita Aronson (fp)

Ulrik Lindgren (kd)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (4)