Nationellt kunskapscentrum inom ambulanssjukvården

Motion 2004/05:So470 av Else-Marie Lindgren (kd)

av Else-Marie Lindgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Högskolan i Borås i samverkan med Högskolan i Skövde i uppdrag att upprätta ett nationellt kunskapscentrum inom ambulanssjukvård.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att finansiera det nationella kunskapscentrumet med årlig anslagsfinansiering.

Bakgrund

Ambulanssjukvård är den vård och behandling som ges utanför sjukhus, under transport i ambulans, akutbil, helikopter eller annat fordon samt direkt på insjuknande- eller skadeplats. Detta benämns även prehospital akutsjukvård. Ambulanssjukvård har under senare år befunnit sig i en stark utveckling både i Sverige och internationellt. Från att ha varit en fråga om transport har ambulanssjukvården blivit en form av avancerad akutsjukvård. Alltfler kvalificerade medicinska bedömnings-, undersöknings- och behandlingsmetoder har införts i det dagliga arbetet. Dessutom finns samma krav på säkerhet i diagnostik och behandling som inom övrig hälso- och sjukvård. Dessa förhållanden ställer krav på personal verksam inom ambulanssjukvård, såväl på medicinsk kompetens, som på vårdvetenskaplig kunskap. Vidare är det en nödvändighet i dagens ambulanssjukvård att vårdarna också utvecklar metodkompetens för att kunna tillgodogöra sig och medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten.

I juni 1999 startade ett kunskapscentrum inom ambulanssjukvård/pre­hospital akutsjukvård, kallat Prehospen. Samverkan sker mellan Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap och Västra Götalandsregionen. Uppgiften är att bedriva utbildning, forskning och kunskapsspridning som kommer regionens vårdverksamheter, vårdare och patienter till godo. I centrumet finns en samlad kompetens inom prehospital akutsjukvård med fokus på den dagliga ambulanssjukvården till skillnad från katastrofsjukvård. En annan fördel är det nära samarbetet mellan ambulanssjukvården och högskolan samt mellan vårdare och akademiker. Kunskapscentrumet vänder sig till ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterskor. Ambulansteamets totala kompetenshöjning är i fokus.

Nationellt behov av kunskapsbildning och kunskapsspridning

Forskning på vårdvetenskaplig bas inom ambulanssjukvård, såväl nationellt som internationellt, har hittills varit ringa. Den enda svenska avhandlingen är skriven av Prehospens vetenskapliga ledare. Därför finns det ett stort behov av kunskapsbildning och kunskapsspridning inom ambulanssjukvård som fokuserar på den dagliga ambulanssjukvården. För att kvalitetssäkra kunskapsområdet krävs att forskningen samlas på ett ställe. Detta är möjligt då forskningsområdet är relativt begränsat. En vinst som följer av en forskningskoncentration till ett centrum är att kompetensen samlas både ämnes- och metodmässigt, vilket utgör grunden för en stimulerande kreativ forsknings- och utbildningsmiljö. Den prehospitala arenan har fler aktörer förutom ambulanssjukvården. Exempelvis kan räddningstjänsten, polisen och försvaret nämnas.

För den praktiska tillämpningen i utbildningen bör man samverka med Högskolan i Skövde och med det träningsområde som iordningställts på gamla F 6-området i Karlsborg.

Ett nationellt centrum underlättar för dessa parter att ta del av och samverka i den nödvändiga och efterfrågade kunskapsutvecklingen.

Kunskapscentrum Prehospen på Högskolan i Borås är unik genom den samlade kompetens som redan finns uppbyggd. Centrumet har därför redan idag en informell roll som landets prehospitala akutsjukvårdscentrum för den dagliga ambulanssjukvården.

Med ovanstående som bakgrund borde staten se behovet av och ge utrymme till att skapa ett nationellt kunskapscentrum inom ambulanssjukvård med placering på Högskolan i Borås med årlig anslagsfinansiering.

Stockholm den 3 oktober 2004

Else-Marie Lindgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (2)