Nationellt miljöteknikcentrum för miljödriven utveckling

Motion 2004/05:N207 av Ulf Sjösten (m)

av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt miljöteknikcentrum bör förläggas till Västra Götaland.

Motivering

I Västra Götaland finns det många människor med intresse och engagemang för hållbar utveckling. Det finns många kreativa och välfungerande nätverk som arbetar med att sprida kunskap och bidrar till ett förändringsarbete.

I Västra Götaland finns cirka 20 procent av landets miljöindustriföretag. Totalt är 578 företag certifierade enligt ISO 14001 och/eller enligt EMAS.

Många större företag har en tydlig miljöprofil och kommunicerar företagets affärsidé med stöd av ett mycket aktivt miljöarbete. Exempel på sådana företag är Volvo, Stena, Schenker, BTL, Artic Paper Munkedals, Kinnarps m.fl.

Göteborgs Hamns miljöarbete har tjänat som föregångare för andra hamnar.

Vartannat år anordnas Skandinaviens största miljöteknikmässa och konferensen Ecology i Göteborg.

Göteborg hyser också Europas största permanenta miljöutställning, Ekocentrum, där företag kan visa sina miljöinnovationer och där man publicerar en miljökarta som beskriver över 100 intressanta besöksobjekt i Västra Götaland.

Regional affärsdriven miljöutveckling stimuleras genom att olika samverkansorgan såsom Business Region Göteborg (BRG) hjälper företagen att utvecklas på miljöområdet.

I Västra Götaland finns nästan 40 procent av all svensk miljöforskning inom högskolor och universitet. Utmärkande är bredden, där forskningen kring hållbar utveckling spänner över teknik, naturvetenskap, ekonomi, samhällskunskap, psykologi och filosofi. Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Trollhättan/Uddevalla arbetar alla med olika utgångspunkter med kvalificerad miljöforskning.

Chalmers ingår som ett av fyra universitet i AGS, Alliance for Global Sustainability. AGS är en världsomspännande allians mellan framstående forskningsuniversitet.

Det finns sex nationella forskningsinstitut (IFP, IVF, IVL, SIK, SLU och SP) i Västra Götaland som spänner över vitt skilda forskningsområden såsom försurning, management, energiåtervinning och miljölogistik.

Till detta kommer många kvalificerade miljökonsultföretag som är sammanlänkade med små och medelstora företag genom CMF (Centrum för Miljödriven Företagsutveckling).

Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, kommunförbunden och enskilda kommuner arbetar kring frågor som bland annat rör effektivisering av miljö- och hälsoskyddsarbete i länet.

En mängd projekt har pågått och planeras som rör vitt skilda ämnen såsom bioenergi - vår nästa tillväxtbransch, miljötvätthall, polymertekniskt centrum, bryggan som rör tandvårdsprodukter, demonstrationsanläggning för bränsleceller, transport och logistik i transportkedjan, energitekniskt centrum (ETC) m.fl.

Jag anser att många goda skäl talar för att ett nationellt miljöteknikcentrum för miljödriven utveckling bör förläggas till Västra Götaland.

Stockholm den 17 september 2004

Ulf Sjösten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)