Nedläggning av SPRI

Motion 1992/93:So433 av Liselotte Wågö (m)

av Liselotte Wågö (m)
Sverige är i kris! De offentliga utgifterna skenar för
tillfället och budgetunderskottet har stigit till närmare 200
000 000 000 kronor. Räntan på den svenska statsskulden
stiger med drygt 26 000 kronor i sekunden! I en situation
som denna är det väsentligt att all offentlig verksmhet
utvärderas och ifrågasätts. Inget område får anses så heligt
att man inte ens diskuterar det.
Samtidigt är det viktigt att diskutera vilka områden
staten skall behärska och vara bäst på och inom vilka
områden som staten inte behövs. Till den senare delen hör
definitivt Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och
rationaliseringsinstitut, SPRI.
SPRI:s största ''kunder'' i dag är landstingen. Samtidigt
är det ingen hemlighet att landstingen i allt större
utsträckning vänder sig till fristående konsulter för att
utvärdera den egna verksamheten. Det är en sund
utveckling, och innebär att SPRI:s roll blir allt mindre.
Den borgerliga regeringen har tillsatt en utredning som
skall se över sjukvårdens framtida organisation och
finansiering. Ett av de alternativ till finansiering
utredningen har till uppgift att undersöka är en allmän
obligatorisk sjukvårdsförsäkring. En sådan finansiering av
sjukvården skulle innebära att landstingen försvinner, vilket
i sin tur leder till att SPRI i framtiden inte fyller någon
funktion. Dess uppgift bör i stället tas över av ett
medicinalverk vars uppgift skall vara att
kvalitetskontrollera sjukvården.
Tillsammans med statens mycket dåliga ekonomi är de
två ovan nämnda skälen tillräckliga för att avveckla statens
del av SPRI. Landstingförbundets del av finansieringen är
naturligtvis inte möjlig att påverka genom beslut i
riksdagen. Jag är dock övertygad om att landstingen som
betalar via medlemsavgifter till landstingsförbundet säkert
har större användning för pengarna till vård.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att avveckla statens del av SPRI.

Stockholm den 20 januari 1993

Liselotte Wågö (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)