med anledning av prop. 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Motion 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp)

av Helena Leander m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till sänkt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

Motivering

Behovet av en aktiv och kraftfull klimatpolitik är stort. De globala utsläppen av koldioxid är höga och fortsatt stigande. För att klara de klimatmål som är nödvändiga för att stabilisera den globala temperaturökningen på en hanterbar nivå krävs kraftfulla insatser både i Sverige och internationellt. Kostnaden för att släppa ut koldioxid måste bli högre, för att stimulera minskade utsläpp och investeringar, forskning och utveckling i ny energisnål och klimatvänlig teknik.

Miljöpartiet presenterade i budgetmotion 2007/08:Fi278 hösten 2007 sitt fullständiga förslag till förändringar av klimatrelaterade skatter för 2008. Bland annat föreslog vi höjd koldioxidskatt, minskad nedsättning av koldioxidskatten för den lätta industrin, en kilometerskatt för den tunga trafiken och en flygskatt. Vi presenterade även stora satsningar på omställning av transport­systemen och utbyggd och förbättrad kollektivtrafik, satsningar på forskning, utveckling och investeringar på energiområdet och inom bostadssektorn.

Även regeringen presenterade vissa insatser på klimatområdet. Vår bedömning var att regeringens förslag inte på långa vägar svarade upp mot de utmaningar vi står inför och att de var fullständigt otillräckliga.

I budgetpropositionen aviserades också ytterligare en sänkning i två steg av nedsättningen av koldioxidskatten i den handlande sektorn. I proposition 2007/08:121 föreslås nu riksdagen fatta beslut om den första delen i nedsättningen. I det första steget ökas den nedsättning som finns i dag med 6 procentenheter. Nedsättningen innebär därmed att koldioxidskatt betalas med 15 % i stället för 21 % av den generella nivån. I det andra steget ska skatten sänkas ytterligare så att den motsvarar ungefär 7 % av 2008 års generella nivå. Skatten ska därmed motsvara EU:s minimiskattenivå.

Miljöpartiet har tidigare motsatt sig en sänkning av koldioxidskatten i den handlande sektorn eftersom tilldelningen av utsläppsrätter varit alltför generös för att ge tillräcklig styrande effekt. Vi står tills vidare kvar vid detta ställningstagande. Visserligen har tilldelningen stramats upp något i den nya handelsperioden från 2008, men det är fortfarande för tidigt att säga om det är tillräckligt. Så länge utsläppshandelssystemet inte fungerar tillfredsställande ser vi därför att skatten kan vara kvar.

Stockholm den 4 april 2008

Helena Leander (mp)

Per Bolund (mp)

Mikaela Valtersson (mp)

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-04-04 Bordläggning: 2008-04-07 Hänvisning: 2008-04-08
Yrkanden (1)