Nobelmuseet i Karlskoga

Motion 2007/08:Kr260 av Peter Pedersen (v)

av Peter Pedersen (v)
v214

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör införa ett statligt stöd till Nobelmuseet i Karlskoga.

Bakgrund och motivering

Alfred Nobel är en av de mest kända svenskarna i världen. Hans levnadsöde, skilda uppfinningar och hans testamente avseende olika Nobelpris har lagt grunden till hans berömmelse och det stora intresset kring Alfred Nobel som person, hans livsgärning och de miljöer där han verkat.

Karlskoga är en de orter som tveklöst förknippas tydligast med Alfred Nobels namn. Här finns Björkborn, där Alfred Nobel bodde en del av sitt liv. I herrgårdsbyggnaden finns en museiverksamhet med inriktning på Alfred Nobel. 1982 bildades stiftelsen Alfred Nobels Björkborn i syfte att skapa ett centrum för Nobelminnen samt anordna kulturella, vetenskapliga och tekniska aktiviteter. Stiftare var Nobelstiftelsen, Karlskoga kommun och två företag med ursprung i den industriella verksamhet som Alfred Nobel bedrev i Karlskoga.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen uttryckte en välvillig hållning till Nobelmuseet i Stockholm. När statsminister Göran Persson i riksdagen den 13 september 2005 läste upp sin regeringsförklaring sa han bl.a. följande: Staten kommer aktivt att stödja skapandet av ett nytt Nobelmuseum. Statsministern talade då förstås om ett museum i huvudstaden. Sedan några år tillbaka får också Nobelmuseet i Stockholm ett statligt anslag på ca 5 Mkr per år. Denna välvillighet mot Nobelmuseet i Stockholm skall jämföras med oviljan att på något sätt stödja även Nobelmuseet i Karlskoga med statliga medel. Tidigare kulturminister Marita Ulvskogs svar på en fråga om Nobelmuseet i Karlskoga från Inger Strömbom (Svar på fråga 2000/01:1341) är ett exempel på denna ovilja och där kan bl.a. följande läsas: Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn har i dag ingen ekonomisk koppling till staten och det är i dagsläget inte aktuellt för regeringen att – utöver de satsningar som redan aviserats – utöka det statliga engagemanget inom museisektorn. Här var den dåvarande regeringen således betydligt mer motsträvig. Inte heller den nuvarande borgerliga regeringen föreslår att Nobelmuseet i Karlskoga skall få några statliga medel.

Det är inte fel att stödja och utveckla ett Nobelmuseum även i Stockholm, men med tanke på att de allra flesta centrala och andra museer redan finns i huvudstaden borde åtminstone ett utvecklande samarbete med andra orter och deras museer analyseras i syfte att öka tillgängligheten till vår gemensamma kultur i hela landet.

Det tidigare utfärdade löftet att ta fram 150 statliga arbeten till Karlskoga kommun har ännu inte infriats fullt ut. Det stora intresset för Alfred Nobel och hans gärning borde ges större möjlighet att komma även Karlskoga till godo. Ingen kan med fog påstå att en sådan satsning skulle vara konstgjord eller långsökt. Kopplingen mellan Alfred Nobel och Karlskoga är tvärtom mycket uttalad. Samarbetet mellan Nobelmuseet i Stockholm respektive Nobelmuseet i Karlskoga borde kunna utvecklas betydligt mer till fördel för båda parter. Samverkan bör ske på ett sätt som gynnar de båda museerna och de båda orterna vad gäller permanenta utställningar och samlingar osv. Ett statligt stöd bör därför införas även till Nobelmuseet i Karlskoga. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2007

Peter Pedersen (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)