Nordiskt samarbete inom ammunitionsröjningsområdet

Motion 2008/09:Fö274 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, c, fp, kd)

av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, c, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat behov av nordiskt samarbete gällande ammunitionsröjning.

Motivering

Det finns i Sverige en bred politisk uppslutning för att utveckla det nordiska samarbetet på försvarsområdet. Detta har sedan utvecklats genom att de nordiska ländernas överbefälhavare tillsammans kommit fram till en överenskommelse. Försvarsmakten har i en rapport den 18 juni – Nordic Supportive Defence Structures Progress Report – levererat förslag till åtgärder. Denna bereds för närvarande i Regeringskansliet (Fö). Grundat på rapporten tog regeringen sent i juni sitt första konkreta beslut om att inleda samarbeten.

I avvaktan på ytterligare politiska beslut om, och i förekommande fall vilka, nordiska samarbeten som skall utvecklas avvaktar FM vidare steg.

I rapporten identifieras ca 140 olika områden där samarbete kan utvecklas. Vissa av dessa har utvecklats till den grad att samarbete redan nu kan påbörjas, och inom vissa områden har ingen ytterligare beredning ännu genomförts. Ett av dessa konstaterade områden är EOD/IEDD (Explosive Ordnance Disposal/Improvised Explosive Device Disposal) som ännu ej utvecklats.

Inom detta område har Sverige kommit långt och har ett högt internationellt anseende. Sverige har dessutom en omvittnad hög kompetens och väl fungerande organisation i Eksjö som i vissa stycken är unik.

Vi har vid föredragningar i Eksjö förstått att Norge gärna tar del av den kompetens som idag finns i Eksjö och gärna ser ett utökat samarbete i närtid. I jämförelsen mellan länderna tolkas norska uttalanden som att Sveriges nuvarande kompetens i Eksjö skulle kunna utgöra grund för detta samarbete.

En lösning som kan påskynda detta är att regeringen (Fö) snarast ger FM ett uppdrag att påbörja samarbete med Norge med en målbild att garnisonen i Eksjö utgör ett gemensamt norskt och svenskt centrum för denna verksamhet. Kapaciteten i garnisonen bedöms klara detta utan större investeringar. Detta kan senare utvecklas till att bli ett nordiskt centrum.

Stockholm den 2 oktober 2008

Bengt-Anders Johansson (m)

Annie Johansson (c)

Tobias Krantz (fp)

Stefan Attefall (kd)

Magdalena Andersson (m)

Helena Bouveng (m)

Irene Oskarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)