Nordiskt samarbete kring färdtjänsten

Motion 2017/18:2144 av Lars Mejern Larsson (S)

av Lars Mejern Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen vid den pågående översynen av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster bör säkerställa rätt till färdtjänst över nationsgränserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nyligen besökte jag ett par i Torsby i Värmland. Mannen hade drabbats av en stroke och var delvis förlamad. På Teneriffa finns en terapi som för honom fungerade bra och paret brukade därför åka dit med flyg från Landvetter i Göteborg. Egentligen hade resan kunnat underlättas om de istället flugit från Gardermoens flygplats i Oslo som ligger betydligt närmare Torsby. Färdtjänsten kör dock inte från Torsby till Gardermoen då det ligger i Norge, trots att det skulle underlätta resan för kunden och sannolikt varit mindre resurskrävande för färdtjänstbolaget.

De nordiska länderna har olika nationella färdtjänstsystem för funktionshindrade. Gemensamt för dessa system är att de ska bidra till att funktionshindrade ska kunna delta i utbildning, arbete och fritidsaktiviteter. I Danmark finns det en rad olika färdtjänstsystem, beroende på målet med transporten. Det mest använda är i kommunal regi och det finns begränsningar angående kostnaderna för varje resa. Finlands, Islands och Sveriges system är kommunala. I Norge är färdtjänst inte lagstadgad, men administreras och finansieras av fylkeskommunerna.

Det nordiska samarbetet utvecklades för att underlätta för de nordiska medborgarna att resa mellan länderna, ta arbete i ett grannland och generellt främja utbyte. Det måste även gälla personer med funktionsnedsättning. För personer i gränsbygder som Värmland eller Öresundsområdet är möjlighet att smidigt korsa gränsen centralt.

Färdtjänst omfattas av konventionen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om socialt bistånd och sociala tjänster undertecknad den 14 juni 1994. Denna gäller som lag i Sverige genom lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster. Konventionens syfte är att underlätta rörligheten i Norden.

Enligt konventionen ska kommunerna i gränsområdena mellan de nordiska länderna samarbeta för att göra det möjligt för personer med funktionshinder att resa med hjälp av färdtjänst till en grannkommun i ett annat land, på samma sätt som man kan göra till en kommun innanför det egna landets gränser. Kommuner och landsting får dock själva fatta de beslut och ingå de överenskommelser som rör konventionen. Uppenbarligen finns fortfarande brister vad gäller detta.

Just nu pågår en översyn av denna konvention för att problemen ska åtgärdas och det ska bli möjligt att resa över gränserna i Norden även som funktionshindrad. Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S) inom Nordiska ministerrådet (NMR) har tillsatt en revisionsgrupp med representanter från de nordiska regeringskanslierna som ska utarbeta ett utkast till ny nordisk konvention om bistånd och sociala tjänster. Ämbetsmannakommittéerna under NMR består av nationella tjänstemän som har till uppgift att följa upp ärenden inom prioriterade områden. Enligt nu gällande tidplan ska revisionsgruppen vara klar med sitt arbete vid november månads utgång.

Det är mycket viktigt att regeringen nu agerar för att säkerställa att den fria rörligheten i Norden även fungerar för funktionshindrade.

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)