Nordiskt samarbete mot narkotikamissbruk

Motion 1993/94:So239 av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)

av Hans Nyhage och Lars Björkman (m)
Utvecklingen mot ett Europa med öppna gränser har lett
till oro för att den kontroll som vi kunnat utöva över
spridningen av narkotika mellan länderna försvinner.
Sverige och de övriga nordiska länderna tillämpar en
restriktiv drogpolitik förenad med förebyggande arbete och
satsningar på rehabilitering. När Norden blir en del av EU:s
inre marknad kan vi befara ökad smuggling av bl.a.
narkotika. Dessutom kommer stora mängder av både
narkotika och dopingmedel från Östeuropa via Baltikum,
där möjligheterna till kontroll är otillräckliga. Den stora
ökningen av brottsligheten i Östeuropa gör, att man ser med
farhågor mot framtiden.
Bl.a. mot denna bakgrund har i Nordiska rådet väckts
ett medlemsförslag om en handlingsplan mot drogmissbruk
i Norden och dess närområden. Rådets juridiska utskott
noterar, att även om narkotikasituationen i Norden är stabil
och ligger på en lägre nivå än i många andra europeiska
länder, finns det anledning till oro mot bakgrund av de
öppnade gränserna och den europeiska integrationen.
Utskottet finner, att missbruksområdet är mycket lämpligt
för nordiskt samarbete och att samarbete redan äger rum
inom ett nordiskt kontaktmannaorgan, som även har
kontakter med de baltiska staterna. Det är inte alltid
viktigast, att lagstiftningen är helt enhetlig men den bör
vara överensstämmande i så hög grad, att man har samma
målsättning och utnyttjar varandras erfarenheter både vad
gäller effekterna av straff av kontrollåtgärder och av den
förebyggande och rehabiliterande verksamheten. De
enskilda länderna bör samordna sina förebyggande insatser,
vilket leder till både mänskliga och ekonomiska
besparingar.
Juridiska utskottet noterar, att remissinstanserna
understryker behovet av en ytterligare nordisk
harmonisering av regler och praxis för att aktivt arbeta för
ett narkotikafritt Europa. Remissinstanserna markerar
också vikten av ett vidgat internationellt samarbete och
nämner i sammanhanget ett antal organ, vars insatser bör
främjas. Hit hör det nordiska kontaktmannaorganet för
narkotikafrågor, FN:s UNDCP (United Nations
International Drug Control Programme), WHO:s
Programme on Substance Abuse (PSA), EG:s organ samt
CELAD (Comité Européen de la Lutte Anti Drogue).
CELAD har utarbetat en samlad europeisk plan för
narkotikabekämpning. Ett av de mest framträdande
förslagen i planen är inrättandet av ett europeiskt centrum
för narkotikaövervakning (European Drug Monitoring
Centre). Vidare nämns samarbetet inom Europol, EG:s
organ för brottsbekämpning, som bl.a. specialiserar sig på
narkotikabrottslighet.
De nordiska länderna bör även uppmana samtliga länder
i EU och EFTA att tillträda FN:s narkotikakonventioner.
EU-länderna har tillträtt de flesta av dessa konventioner,
som tillkommit 1961, 1971 och 1988, men det är nödvändigt
att hela det europeiska området deltar i samarbetet mot
narkotika på likartad legal basis. Inte minst gäller detta
möjligheterna att motarbeta de strävanden som
framkommit i några EU-länder, främst Nederländerna,
Italien och Tyskland, för att legalisera bruket av narkotika.
Legaliseringskraven står i strid med FN:s
narkotikakonventioner och skulle leda till en försvagning av
den samstämmighet, som är nödvändig för att samhället
skall kunna upprätthålla narkotikakontrollen. Ett
europeiskt samarbete måste därför grunda sig på dessa
konventioner och även innehålla de nya
kontrollmöjligheter, som EU:s ovannämnda organisationer
erbjuder när gränserna öppnas. Detta hindrar inte att det
även fortfarande kan komma att finnas kontrollverksamhet
i anslutning till de inre gränserna för att förhindra och
avslöja olaga handel med narkotika.
 Det är därför viktigt att alla de nordiska länderna ställer
upp för den nya nordiska handlingsplan mot
narkotikamissbruk i Norden och dess närområden, som
rådet kommer att rekommendera vid sin session i
Stockholm. Handlingsprogrammet innefattar samarbete
mellan berörda länders polis- och tullmyndigheter, på
upplysnings- och undervisningsområdet samt beträffande
behandling och rehabilitering.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en handlingsplan mot
drogmissbruk i Norden och dess närområden.

Stockholm den 24 januari 1994

Hans Nyhage (m)

Lars Björkman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)