Norsk-svenskt konfliktlösningscentrum

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd)

av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett framtida norsk-svenskt konfliktlösningscentrum.

Motivering

Både Sverige och Norge har ett högt internationellt anseende vad gäller konfliktlösning. Båda länderna har på olika sätt sökt bidra till en fredlig lösning i Mellanöstern. Norge har just nu ett stort engagemang för att få till stånd vapenvila och fred på Sri Lanka, och Sverige har inte minst genom sitt FN-engagemang sökt bistå med fredliga lösningar både i Baltikum och i flera afrikanska länder.

Såväl Sverige som Norge har utmärkta utbildningar inom området, men med alltför spridda resurser begränsas ändå möjligheterna till optimala insatser. För att kunna bistå världen med kunskap i internationella relationer och konflikthantering men också för att kunna rent praktiskt bistå med medlings- och konfliktlösningsresurser skulle, som vi ser det, en samlad resurs i form av ett norsk-svenskt konfliktlösningscentrum vara en tillgång för det internationella fredsarbetet.

Under det gångna året uppmärksammades Norges och Sveriges fredliga unionsupplösning. Ett gemensamt centrum med samlad kompetens inom områdena internationella relationer och konfliktlösning i syfte att bistå omvärlden med dessa resurser skulle vara en symbolisk men framför allt en framtida fredsskapande handling.

Stockholm den 31 oktober 2006

Anita Brodén (fp)

Rosita Runegrund (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)