NT SVUX-utbildningen

Motion 1996/97:Ub703 av Inger Lundberg m.fl. (s)

av Inger Lundberg m.fl. (s)
Genom möjligheterna till särskilt vuxenstudiestöd svux för
naturvetenskaplig utbildning har många arbetslösa med
gedigen yrkeserfarenhet fått stimulans och möjlighet till
utbildning inom viktiga framtidsområden. Möjligheterna att
delta i utbildningen begränsas dock av de mycket strikta
reglerna för utbildningen. Samtliga som fyllt 48 år är helt
utestängda från utbildningen, som till skillnad från
studiemedelssystemet saknar en möjlighet till dispens från
den övre åldersgränsen. Vidare är kravet på arbete i Sverige
absolut. En invandrare med tre till fyra års
yrkeslivserfarenhet i Sverige och flera års yrkesarbete i
hemlandet blir därmed utestängd från utbildningen.
Rigida åldersgränser, som helt utestänger äldre arbetslösa från angelägna
studier rimmar illa med det uttalade målet om livslång utbildning. Nuvarande
regler har fått till konsekvens att en femtioårig tekniker, som blivit arbetslös
under 90-talets lågkonjunktur och idag inte kan komma tillbaka till
arbetsmarknaden med sin något föråldrade utbildning, inte kan antas till en
ingenjörsutbildning med NT svux. Hon/han skulle kunna få 13 år på en
arbetsmarknad med behov av arbetskraft om dispens kunde ges från
åldersregeln. Med nuvarande rigida regler är risken i stället stor att
vederbörande hänvisas till korta arbetsmarknadskurser och olika
arbetsmarknadsåtgärder under en följd av år. Vi menar att riksdagen bör
öppna en möjlighet till dispens från åldersregeln i de fall CSN efter samråd
med den enskilde och arbetsmarknadsmyndigheterna finner att särskilda skäl
föreligger.
Vi anser också att CSN bör ges möjlighet att medge dispens från det
absoluta kravet på femårig yrkesverksamhet i Sverige som villkor för NT
svux. Inte minst den invandrarpolitiska kommittén har understrukit vikten av
en bred arsenal av åtgärder för att stödja invandrarnas inträde på den svenska
arbetsmarknaden. Detta måste inte minst gälla de bristområden - teknisk
utbildning - som prioriteras inom utbildningspolitiken.
Önskemålen om en något mindre rigid tillämpning av reglerna för NT svux
stärks av det stora behovet av personal med teknisk högskoleutbildning och
tillgången till ett antal platser på utbildningarna som inte besatts under
hösten.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag som öppnar möjligheter till
dispens från 48-årsgränsen för NT svux när särskilda skäl föreligger,1.
2.  att riksdagen hos regeringen begär förslag som öppnar möjligheter till
dispens från kravet om fem års yrkesverksamhet i Sverige för NT svux när
särskilda skäl föreligger.

Stockholm den 2 oktober 1996
Inger Lundberg (s)
Håkan Strömberg (s)

Maud Björnemalm (s)

Hans Karlsson (s)

Nils-Göran Holmqvist (s)

Helena Frisk (s)


Gotab, Stockholm 1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)