med anledning av prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Motion 2007/08:Fi2 av Christina Axelsson och Marie Nordén (s)

av Christina Axelsson och Marie Nordén (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om offentlig upphandling ska medge att en samordnad upphandling av såväl linjetrafik som transporter för särskilda grupper görs enligt samma lagtext.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en eller flera kommuner ska kunna organisera en gemensam beställningscentral för samhällsbetalda resor utan offentlig upphandling.

Motivering

Finansieringen av kollektivtrafik och andra samhällsbetalda resor är utformad på olika sätt i EU:s respektive medlemsländer. Sverige är i stort sett ensamt om att tillämpa kontrollerad upphandling, och de problem vi har beaktas inte i det gemensamma regelverket.

Lagen om offentlig upphandling har för kollektivtrafiken främst kommit att handla om ambitioner att få ner kostnaderna för trafiken. Enligt Konkurrensverket och flera branschorgan har upphandlingssystemet dessutom medfört förbättringar som ökat utbud av resor och andra kvalitetsförhöjningar för resenärerna. Men det finns också exempel på att den offentliga upphandlingen av linjetrafik lett till trafikstörningar vid byte av operatör, dåligt anpassade tidtabeller när olika operatörer inte samverkar, personal som blivit pressad av alltför stressiga tidtabeller och svårigheter att hinna ta ut lagstadgade raster. Vi anser därför att det är viktigt att trafikhuvudmännen i sina upphandlingar beaktar strategiska frågor som vikten av samverkan med andra operatörer och god arbetsmiljö för leverantörernas anställda, allt för att erbjuda resenärerna bästa möjliga kollektivtrafik.

Linjetrafik upphandlas idag enligt 4 kap. LOU. Men transporter som är till för en särskild grupp, t.ex. skolskjutsar, omfattas varken av EG-direktiv eller av 4 kap. LOU. Därför har kommunerna upphandlat skolskjuts, färdtjänst och sjukresor enligt 5 kap. LOU. Upphandlingarna av linjetrafik kommer i framtiden att göras enligt 8 § försörjningslagen istället, vilket kommer att förenkla upphandlingen. Men vad vi kan se finns inga förslag i propositionen på vilken lag kommunerna ska använda när de upphandlar skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Vi anser att upphandling av alla samhällsbetalda resor ska kunna ske inom samma lagparagraf och att det ska vara tydligt i den nya lagen om offentlig upphandling. Detta är en viktig förutsättning för en ökad samordning av kollektivtrafiken och därmed öka reseutbudet för många trafikanter.

Ett annat problem som inte tas upp i propositionen är driften av beställningscentraler. Detta problem har tidigare uppmärksammats i Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande, Kollektivtrafik med människan i centrum SOU 2003:67.

Om kommuner, landsting och trafikhuvudman vill skapa en gemensam beställningscentral för olika typer av resor måste de idag enas om att upphandla en totallösning vid ett och samma tillfälle. Detta gör det i praktiken omöjligt att successivt samordna och pröva vilka lösningar som är effektivast. Det är inte rimligt att de beställningscentraler för färdtjänst och sjukresor m.m. som idag är en del i kommunernas och landstingens verksamhet ska behöva upphandlas separat om grundtanken är en ökad samordning under samhällets kontroll. Vi vill att en eller flera kommuner och landsting ska kunna organisera en gemensam beställningscentral för samhällsbetalda resor utan offentlig upphandling.

Stockholm den 13 september 2007

Christina Axelsson (s)

Marie Nordén (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-21 Bordläggning: 2007-09-25 Hänvisning: 2007-09-26
Yrkanden (2)