med anledning av prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Motion 2007/08:Fi4 av Pär Nuder m.fl. (s)

av Pär Nuder m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ratificera ILO:s konvention 94.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljökrav vid offentlig upphandling.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sociala krav vid offentlig upphandling.

En strategisk offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen utgör en stor del av samhällsekonomin. Vi socialdemokrater menar att den offentliga upphandlingen ska användas som ett strategiskt verktyg för hållbar tillväxt. Vi menar att genomarbetade kravspecifikationer vid offentlig upphandling kan driva på utvecklingen av ny teknik och nya produkter. Dessutom sparar en effektiv offentlig upphandling pengar åt skattebetalarna.

Regeringens proposition om en ny lagstiftning om offentlig upphandling innebär att Sverige införlivar de omarbetade EG-direktiven i svensk lagstiftning. Därmed skapas möjligheter att utforma lagen så att den kan användas mer effektivt och bli mer lättläst. En väl fungerande upphandling förutsätter vidare en god beställarkompetens, vilket inte berörs i regeringens proposition.

Miljökrav vid offentlig upphandling

Miljökrav vid offentlig upphandling är ett kraftfullt styrmedel i arbetet med att ställa om samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och därmed produktion. Genom att systematiskt fråga efter ny hållbar teknik kan kommuner och statliga myndigheter att öka tempot i såväl den egna miljöomställningen som det privata näringslivets produktutveckling.

EG-rätten medger att medlemsländernas upphandlingslagstiftning kan ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Sådana bestämmelser har också införts i Danmark och Norge (prop. 2006/07:128 s. 199).

Den socialdemokratiska regeringen satte på ett tidigt stadium målet att den offentliga sektorn så långt som möjligt ska ställa krav på sociala hänsyn och miljöhänsyn, något som till exempel uttrycktes redan i 2000 års regeringsförklaring.

I regeringens proposition tydliggörs nu att det finns möjligheter för upphandlande myndigheter att ställa miljökrav, vilket vi välkomnar. Vår ambition är dock högre. Vi vill gå ett steg längre och kräva att upphandlande myndigheter ska fastställa miljökrav i de tekniska specifikationerna vid upphandling. Miljökraven ska dessutom inte bara ta sikte på de färdiga varorna och tjänsterna – utan på miljöeffekterna under hela upphandlingskedjan. På så sätt kan den offentliga sektorn bli en drivkraft i arbetet för hållbar utveckling – men också för att utveckla näringslivets innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Krav på kollektivavtal och ratificering av ILO:s konvention 94

Det borde vara en självklarhet att myndigheter, kommuner och andra offentliga arbetsgivare i sin upphandling anlitar företag som följer de etablerade spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Vid offentlig upphandling ställer dock staten, kommunerna, landstingen och regionerna alltför sällan krav på sina leverantörer vad gäller kollektivavtal, respekt för deklarationen om de mänskliga rättigheterna och ILO:s kärnkonventioner. Den nuvarande upphandlingslagstiftningen är bristfällig. Reglerna behöver förändras för att motverka social dumpning och trygga goda arbetsvillkor för anställda hos leverantörer och underleverantörer.

Vi socialdemokrater anser att det är dags att Sverige ratificerar ILO:s konvention 94, som slår fast att offentliga myndigheters upphandling ska innehålla klausuler som garanterar arbetare löner, arbetstid och andra arbetsvillkor som inte är mindre förmånliga än de som finns i kollektivavtal för arbete av samma sort i den bransch och i det område där arbetet utförs.

En ratificering av ILO:s konvention 94 skulle, liksom ett krav på kollektivavtal vid upphandling, förbättra möjligheterna att motverka social dumpning, eftersom företag som konkurrerar med hjälp av dåliga villkor för sin personal då utestängs från offentliga upphandlingar. En ratificering underlättar således upprätthållandet av goda löne- och anställningsvillkor i Sverige.

Tidigare har vissa bedömare varit osäkra på förhållandet mellan gällande EG-rätt å ena sidan och ILO-konventionens regler å andra sidan. Med hänsyn till att sammanlagt nio EU-länder redan har ratificerat konventionen förefaller det osannolikt att det numera finns några EG-rättsliga hinder mot en ratificering av konventionen i Sverige.

Den nuvarande lagstiftningen om offentlig upphandling ger inte heller de fackliga organisationerna tillräcklig insyn i och påverkansmöjligheter vid upphandlingar. En viktig aspekt av detta är att kollektivavtalsbärande fackföreningar måste ges möjlighet att påverka underlaget för en upphandling. Detta skulle innebära att onödiga misstag kan undvikas på ett tidigt stadium i upphandlingsprocessen.

Stockholm den 21 september 2007

Pär Nuder (s)

Sonia Karlsson (s)

Monica Green (s)

Hans Hoff (s)

Agneta Gille (s)

Tommy Ternemar (s)

Jörgen Hellman (s)

Christina Zedell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-21 Bordläggning: 2007-09-25 Hänvisning: 2007-09-26
Yrkanden (3)