Nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa

Motion 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ytterligare medicinsk forskning för att utveckla nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa är en snabbt växande utmaning för folkhälsan. Nästan en miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa. Den vanligaste och snabbast växande orsaken är stress. Mellan 2010 och 2015 ökade sjukskrivningarna till följd av upplevd stress med 119 procent i Sverige. Psykisk ohälsa orsakar mycket stort personligt lidande. Drabbade upplever bland annat försämrad livskvalité, isolering och diskriminering. Samhällskostnaderna för psykisk ohälsa är också stora och beräknas till 70 miljarder kronor per år i Sverige. Men trots att antalet sjukskrivna till följd av psykisk ohälsa har ökat kraftigt, vet vi inte säkert varför. Forskning visar bland annat på ett samband med faktorer i arbetsmiljön och pågår på flera områden för att öka vår kunskap om psykisk ohälsa och hur den kan förebyggas och behandlas.

Om vi ska lyckas vända den negativa och kostsamma trenden krävs ytterligare satsningar på forskning för att hjälpa de drabbade att komma tillbaka i arbete, säger bland annat Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund, och Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna. För varje krona som används till sjukvård går i dag två öre till medicinsk forskning, och det är för lite anser de. I stället borde på sikt summan fördubblas för att skapa ett friskare Sverige.

Ökningen av den psykiska ohälsan är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Flera undersökningar visar dessutom att den största ökningen finns bland de unga, i synnerhet bland unga kvinnor. Även statistik över sjukhusinläggningar och dödlighet talar för försämringar av de ungas psykiska hälsa.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffade en överenskommelse om psykisk hälsa 2017. Den innebär stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa och ska skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd. 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. Dessutom avsätter regeringen drygt 1miljard kronor per år 2016–2019 för insatser inom psykiatri och psykisk ohälsa, men vi borde kunna göra ännu mer på detta viktiga område.

Veronica Lindholm (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Monica Green (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)