Nya regler för långsiktig kärnkraft

Motion 2014/15:902 av Tomas Tobé (M)

av Tomas Tobé (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om kärnkraftens långsiktighet.

Motivering

Vårt ekonomiska välstånd och vår tillväxt bygger till stor del på att vi utnyttjar teknikens landvinningar och på att tekniken hela tiden utvecklas. Den energipolitik som idag bedrivs i Sverige går dock stick i stäv med detta genom att den med politiska styrmedel tvingar fram en förtida avveckling av kärnkraften. Detta gynnar inte tillväxten. För att rusta för framtida tillväxt krävs en effektivare energipolitik. En långsiktig och framåtsträvande energipolitik är en förutsättning för tillväxt och välfärd, men också för en hållbar miljö.

Den bristande svenska produktionskapaciteten på el innebär att vi stundtals måste importera bland annat miljöfarlig kolkraft. Att i skuggan av detta driva på en avveckling av den svenska kärnkraften är inte rimligt. I stället borde vi prioritera att bli självförsörjande på ren el.

I Finland har man gått i motsatt riktning. Byggandet av Finlands femte kärnkraftsreaktor Olkiluoto 3 har redan börjat. Det kommer att bli en 1 600 megawatt stor tryckvattensreaktor med en effekt som motsvarar nästa tre Barsebäckreaktorer. Reaktorn kommer att möta det i Europa ökande elbehovet och därmed ge den finska elintensiva industrin långsiktiga spelregler för framtiden.

En rimlig svensk energipolitik borde innebära att vi använder våra kärnkraftsreaktorer så länge det är tekniskt möjligt, men också att vi öppnar upp för byggandet av nya kärnkraftsreaktorer. Detta skulle medföra vinster såväl för miljön som för tillväxten och välfärden. Det är därför dags att tillsätta en utredning om kärnkraftens långsiktiga förutsättningar och hur dessa förbättras.

.

Tomas Tobé (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)