Nyanländas skolgång

Motion 2017/18:3040 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör rikta en del av karriärtjänsterna till utanförskapsområdena och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda frågan om förlängd skolplikt och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prioriterad timplan för nyanlända och ökat utbildningsfokus under sommaren för nyanlända elever och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag står den svenska skolan inför sin kanske största utmaning på mycket länge. Ett stort antal nyanlända kommer att på kort tid slussas in i det svenska skolväsendet samtidigt som det är viktigt att fortsätta höja kunskapsresultaten och bibehålla valfriheten. Skolan är vägen in i det svenska samhället. I Sverige ska det inte spela någon roll varifrån du kommer, utan vart du vill komma. Alla har rätt till en bra utbildning.

Högre lön till skickliga lärare

Duktiga och engagerade lärare och speciallärare är avgörande för att skapa en bättre skola. Alliansen är enig om att systemet med karriärlärartjänster är centralt för skolans utveckling och bör stärkas. Särskilt viktigt är det med satsningar i utanförskapsområden för att förbättra integrationen och skapa en bra väg in i det svenska samhället.

Skickliga lärare ska ha bra betalt och för att göra läraryrket mer attraktivt behövs även möjligheter att göra karriär och utvecklas i yrket. Alliansregeringen införde därför karriärlärartjänster, men regeringen har dessvärre dragit ner på den planerade utbyggnaden. Det är beklagligt. Vi vill fortsätta bygga ut karriärtjänstsystemet och framförallt utöka satsningen på fler förstelärare i utanförskapsområden så att fler av de skickligaste lärarna söker sig till de skolor som har störst utmaningar.

Ökat undervisningsfokus

De nyanlända som kommer till Sverige i förskole- och lågstadieåldern klarar sig ofta förhållandevis bra och bör ha goda förutsättningar att uppnå grundskolans kunskapsmål.

För de nyanlända som kommer till Sverige i mellanstadie- och högstadieåldern är förutsättningarna betydligt sämre. De får en alltför kort tid i skolan och hinner därmed kanske inte nå kunskapsmålen i grundskolan.

Rektorerna bör därför kunna få långtgående befogenheter för att prioritera om i timplanen för nyanlända så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena. I vissa fall kan det bli aktuellt att även använda delar av sommarlovet för detta.

Möjlighet till förlängd skolplikt

För att ge nyanlända elever rätt till kunskap och samma chans att nå kunskapsmålen är det även rimligt att se över om skolplikten för dessa elever ska kunna förlängas eftersom tiden är en så betydelsefull inlärningsfaktor.

Christer Nylander (L)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)