Nybyggnation av industrilokaler

Motion 2004/05:N332 av Sven-Erik Österberg och Kristina Zakrisson (s)

av Sven-Erik Österberg och Kristina Zakrisson (s)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning1

Förslag till riksdagsbeslut2

God tillväxt2

Ökat företagande2

Hög kostnad2

Hinder2

Åtgärd3

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om industri- och företagslokaler i regioner med låg tillväxt.

God tillväxt

Sverige har under de senaste 10 åren haft en tillväxt som står sig mycket väl i jämförelse med vår omvärld. Förutsättningar har skapats genom en handfast och tydlig ekonomisk politik som lett fram till låg ränta och överskott i de offentliga finanserna.

Tillväxten är dock ojämnt fördelad över vårt land. Storstadsregionerna växer både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Stora delar av övriga landet har låg tillväxt eller i många fall till och med stagnation och tillbakagång.

Ökat företagande

För att åstadkomma bättre tillväxt, och att i första hand behålla sin befolkning och helst öka den, så gäller det att få fler arbetstillfällen till sin hemort. Nyetableringar av företag är ett måste för en bygd som vill utvecklas.

Problem uppstår ofta när det gäller lämpliga lokaler. Ombyggnader och mer tillfälliga lösningar kan ibland rädda situationen. Ibland måste dock nybyggnation ske av lämpliga industri- och företagslokaler.

Hög kostnad

Att bygga nytt kostar stora pengar med de finansieringsmöjligheter som står till buds. Vad som är än värre är att en nybyggd lokal i många fall representerar endast halva värdet av vad nybyggnationen har kostat. Skulle företagsidén inte hålla eller att lågkonjunktur kommer emellan så innehar den nya lokalen ett mycket dåligt andrahandsvärde. Denna problematik har medfört att det oftast blir kommunen som måste bygga och stå risken för lokalinvesteringen. I annat fall är det nästan omöjligt att få företagsetableringar till stånd.

Hinder

Detta faktum gör att lokalinvesteringar utgör ett av de största hindren för att kunna få en jämnare och bättre fördelat tillväxt i hela landet. Lokaler i tillväxtområden är i och för sig inte billigare att bygga, men de representerar ett betydligt högre marknadsvärde och utgör således en bättre säkerhet vid belåning och investering.

Åtgärd

Förutsättningar för att kunna uppföra nya industri och företagslokaler inom områden med låg tillväxt måste förbättras. Det är inte rimligt att små och utsatta kommuner i längden måste ta på sig en stor risk för att nybyggnation av nödvändiga lokaler ska kunna komma till stånd.

Stockholm den 28 september 2004

Sven-Erik Österberg (s)

Kristina Zakrisson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)