Nyinvestering i fiskefartyg

Motion 1993/94:Sk360 av Sverre Palm m.fl. (s)

av Sverre Palm m.fl. (s)
Lagen om särskild fartygsfond (1954:40) upphörde att
gälla vid utgången av juni 1990. De sista avsättningarna till
fonden kunde göras vid 1991 års taxering. Lagen innebar i
korthet att den som sålde sitt fartyg kunde avsätta belopp
till en särskild investeringsfond.
En oönskad skatteeffekt som uppkom genom
avskaffandet av fartygsfonden är att vid försäljning av ett
fiskefartyg, måste en nyinvestering i fiskefartyg ske samma
år för att undvika en effektiv beskattning på hela
reavinsten. Stora problem har uppkommit för yrkesfisket
genom nuvarande lagstiftning. Rådande förhållanden
försvårar rationella investeringsbeslut. Detta kan få till
följd att en nyinvestering omöjliggörs då
investeringskapitalet för anskaffandet av det nya fartyget
måste användas till skatten för det gamla fartyget, vilket
inte kan vara rimligt.
Vid nyinvestering i fiskefartyg inom tolv månader bör
reavinsten vid försäljningen av det gamla fiskefartyget
kunna dras mot kostnaden för nyinvesteringen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att, vid nyinvestering i
fiskefartyg inom tolv månader, reavinsten vid försäljningen
av det gamla fiskefartyget bör kunna dras av mot kostnaden
för nyinvesteringen.

Stockholm den 25 januari 1994

Sverre Palm (s)

Karl-Erik Svartberg (s)

Lennart Nilsson (s)

Lisbet Calner (s)

Christer Skoog (s)

Kaj Larsson (s)

Bengt Kronblad (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)