Obligatorisk företagshälsovård

Motion 2005/06:A407 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk företagshälsovård som ett instrument till en förbättring av folkhälsan.

Motivering

Arbetet med regeringens strategi för ökad hälsa i arbetslivet fortsätter. I strategin framhålls att det krävs helhetssyn och insatser på flera olika områden för att komma till rätta med ohälsan i arbetslivet. Vi kan nu se att ohälsotalen sjunker, vilket är tillfredsställande.

Samverkansproblem finns både internt inom sjukvården och externt i samverkan med andra aktörer såsom försäkringskassa, arbetsgivare, företagshälsovård och arbetsförmedling. Det leder till att hanteringen av patienter för vilka sjukfrånvaro är aktuell inte blir optimal, bland annat i form av onödigt långa sjukskrivningar, långa och ofta passiva väntetider, att parallella processer inte initieras, ojämlik behandling och att utrednings- och behandlingsprocesser av vikt för återgång i arbete inte sker parallellt.

Företagshälsovården, FHV, är en viktig del i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. I december lämnade Företagshälsovårdsutredningen sitt betänkande. Där föreslogs bland annat en ny företagshälsovårdslag. Till exempel ska enskilda företagshälsovårdsenheter kunna ”kvalitetsdeklareras”. Så kallad godkänd företagshälsovård ska ha kompetens inom medicin, teknik, beteendevetenskap och ergonomi. Utredningen föreslår dock inte något krav om obligatorisk användning av företagshälsovården. FHV kan och ska spela en viktig roll i att medverka till förbättringar i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Det är ett högst rimligt antagande att en kompetent och målmedveten FHV kan bidra till en sänkning av sjukfrånvaron genom ändamålsenligt utformade förebyggande hälsofrämjande program. FHV som en sammantagen hälsoresurs, vars förutsättningar att göra bedömningar av arbetsförmåga och anpassningsmöjligheter borde vara bättre än primärvårdens och sjukhusvårdens läkare. Det är därför viktigt att FHV har resurser och åläggs ett ansvar även för rent sjukvårdande insatser vid arbetsrelaterad hälsa. Vårdcentraler och sjukhus ska remittera patienter med sådana symtom till den kompetenta FHV, på samma sätt som ju FHV remitterar patienter med icke-arbetsrelaterade besvär till sjukvården. FHV får därmed en större insikt i den arbetsrelaterade ohälsan och därigenom större möjligheter att arbeta förebyggande och dess roll i rehabiliteringsarbetet förstärks. Men det är av största vikt att vi ser FHV som ett samhällssystem i folkhälsans tjänst och mindre som en marknadsbaserad kommersiell verksam företeelse, som förser den som vill betala med de tjänster som efterfrågas.

Dagens lagstiftning ställer krav på en god arbetsmiljö, och i detta bör en obligatorisk företagshälsovård ingå för alla anställda.

Stockholm den 3 oktober 2005

Sylvia Lindgren (s)

Anders Ygeman (s)

Börje Vestlund (s)

Nikos Papadopoulos (s)

Maria Hassan (s)

Inger Nordlander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)