Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare

Motion 2018/19:99 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många personer drabbas på ålderns höst av demens eller andra sjukdomar. Det kan i vissa fall dessvärre leda till att man har sämre möjligheter att köra bil och kanske till och med kan anses vara olämplig som bilförare. Allt färre läkare anmäler dock olämpliga bilförare till Transportstyrelsen. Enligt en undersökning från Svenska demensregistret framkommer att hela 85 procent av läkarna som ställer en demensdiagnos endast gör en muntlig överenskommelse med patienten om att inte köra bil.

Färre än 10 procent av läkarna anmäler patienten till Transportstyrelsen, resten av läkarna väljer att inte alls agera.

Personer med demens eller andra sjukdomar, som negativt påverkar förmågan att köra bil, utgör en trafikfara. Människor som av läkare har konstaterats inte vara lämpliga som förare ska inte, såsom nu är fallet, kunna fortsätta att framföra fordon i trafiken och därmed riskera att framkalla fara för andra medtrafikanter.

I nuläget återkallas ca 8 000–9 000 körkort per år; denna siffra borde sannolikt vara högre.

För att rädda oskyldiga människor från att bli skadade, och kanske till och med dödade, till följd av olämpliga förare så vill vi att möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare ska ses över.


Regeringen bör ge relevanta myndigheter i uppdrag att se över möjligheten att införa obligatoriska läkarkontroller och komma med förslag avseende hur dessa kontroller ska utformas samt utifrån vilka kriterier (som exempelvis sjukdom, ålder osv.) som en persons lämplighet som förare ska bedömas.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)