Obligatoriskt utbildningsmoment för att upptäcka våld mot barn

Motion 2016/17:2183 av Johan Büser (S)

av Johan Büser (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett obligatoriskt utbildningsmoment för att upptäcka våld mot barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2015 anmäldes sammantaget 20 800 misshandelsbrott mot barn. Det motsvarar 25procent av alla anmälda misshandelsbrott. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–17 år ökat med 3 650 anmälningar, vilket motsvarar en ökning på 21 procent. Misshandelsbrotten mot barn i åldern 7–14 år anmäls i hög grad av skolan och i Brås skolundersökning från 2013 uppges ungdomar i årskurs nio som blivit utsatta för våld eller hot ha angett att 45 procent av detta inträffat i skolan eller på skolgården. Av de misstänkta för misshandel av små barn (0–6 år) är det vanligast med en förälder eller styvförälder som anmälts som misstänkt.

2015 utredde Universitetskanslersämbetet hur frågor om mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i högskoleutbildningar som leder fram till följande examina: barnmorskeexamen, förskollärarexamen, grundlärarexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, tandläkarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen. Utredningen fastslog att området våld mot barn endast är inskrivet i 57 procent av utbildningsplanerna eller kursplanerna för berörda utbildningar samt att lärandemål för området fanns på 41 procent av utbildningarna.

För en snabb och rättssäker process är det nödvändigt att kännedom finns om tillvägagångssätt för anmälan av misstänkta brott samt vilka personer inom myndigheter som ska kontaktas. Detta är även av vikt för att förhindra att barnet utsätts för ytterligare brott.

Därför bör behovet av ett obligatoriskt moment i berörda utbildningar ses över. Detta för att tidigare upptäcka symptom såväl som praktiskt handlande vid upptäckt.

Johan Büser (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)