Offentliga arkivregler

Motion 2002/03:Kr352 av Kenth Högström (s)

av Kenth Högström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regelverk och organisation för landets offentliga arkiv.

Motivering

Landshövdingen Kari Marklunds nyligen avlämnade utredning om offentliga arkiv föreslår bland annat att Riksarkivet och de regionala landsarkiven slås samman till en myndighet. Det är ett väl genomtänkt och funktionellt förslag som omedelbart borde genomföras!

Förslaget gäller alltså de statliga arkiven. Hela det offentligt rättsligt reglerade fält som ligger inom den akademiska världen, landstingen och kommunerna lämnas utanför, vilket kan vara förståeligt eftersom det synes vara en mäktig för att inte säga omöjlig uppgift för en utredningsman att överblicka och strukturera denna mångfasetterade flora av lokala och regionala arkiv. Och varje myndighet är själv ansvarig för sina arkivalier och skapar sina egna arkiv- och gallringsregler.

I syfte att stärka och stödja det regionala och lokala arkivansvaret borde Riksarkivet ges uppdraget att bli nationell tillsynsmyndighet över de kommunala och akademiska arkiven.

Idag är det justitieombudsmännen som i samband med sina inspektioner är att närmast likna vid en tillsynsmyndighet utan att för den skull vara det i formell mening.

Riksarkivet har en lång erfarenhet av god arkivvård och stor kompetens som skulle vara av stor nytta för de övriga offentliga arkiven.

Stockholm den 19 oktober 2002

Kenth Högström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)