Ofrivilliga egenföretagare

Motion 2017/18:827 av Johanna Haraldsson och Leif Nysmed (båda S)

av Johanna Haraldsson och Leif Nysmed (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för

F-skatt i syfte att motverka löne- och villkorsdumpning på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom främst bygg- och transportsektorn, men även inom medieyrken och hemtjänst, vittnas det om att allt fler arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden tvingas att starta eget för att få arbete, trots att de jobbar på ett enda företag och utför samma arbetsuppgifter som en vanlig anställd. Detta gör att arbetsgivaren kommer undan en mängd skyldigheter, bland annat sociala avgifter och skatteinbetalningar. Dessa får istället den ofrivilliga egenföretagaren eller F-skattsedelsinnehavaren stå för. Detta kan användas för att kringgå det svenska systemet där kollektivavtal sluts mellan jämnstarka parter på arbetsmarknaden. Med en påtvingad F-skatt tappar arbetstagaren en mängd rättigheter och försvagas i förhållande till arbetsgivaren som hen är helt beroende av för sin försörjning. En egenföretagare omfattas ju inte heller av anställningsskydd, rätt till semester eller andra arbetsrättsliga lagar.

Detta skapar en parallell arbetsmarknad där varken arbetsrätt eller kollektivavtal gäller, där villkoren är mycket sämre och inkomsterna låga. Det finns ingen förutom oseriösa företag som utövar illojal konkurrens som tjänar på detta. Skatteinkomsterna blir lägre, arbetsvillkoren försämras och det riskerar att konkurrera ut seriösa företag som tecknar kollektivavtal och tar ansvar för arbetstagarna.

Även om det är uppenbart att en egenföretagare i själva verket borde betraktas som anställd – hen arbetar under annans ledning, har att följa strikta arbetstider, tillhandahåller inget eget material eller egna maskiner – så är hen inte automatiskt anställd i arbetsrättslig mening. Även om egenföretagaren i allt väsentligt är att jämställa med en anställd så är det först om individen driver fallet till domstol som det blir aktuellt att pröva om det är fråga om en falsk egenföretagare som då skulle ha samma rättigheter som en anställd. I den beroendeställning som en ofrivillig egenföretagare är i förhållande till sin arbetsgivare så vågar många inte eller har många inte möjlighet att starta en rättsprocess med den överhängande risken att förlora sitt jobb.

Det har efter de förändringar av lagstiftningen som genomfördes 2009 blivit enklare att bli beviljad F-skattsedel, eftersom kravet på fler uppdragsgivare togs bort. Men de problem som finns kan inte enbart tillskrivas de lagförändringar som gjordes då. Förutom att antalet uppdragsgivare skulle kunna ges ett större utrymme vid prövningen, kunde återkommande kontroller vara ett alternativ för att förhindra att människor på svensk arbetsmarknad tvingas in i ovärdiga arbetsförhållanden. Utvecklingen bör förhindras annars riskerar vi att få ett än mer utbrett utnyttjande av människor på svensk arbetsmarknad som tvingas till ett ofrivilligt företagande och alla de nackdelar som det för med sig för både den enskilde och den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Johanna Haraldsson (S)

Leif Nysmed (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)