Öka tillgången till kollektivhus

Motion 2013/14:C400 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kollektivhus.

Motivering

Informationen om kollektivboende är bristfällig. Trots det finns ett stort intresse för denna boendeform, som bygger på gemensamt ansvarstagande och samarbete mellan grannarna.

I en del kollektivhus ingår gemensamt deltagande i matlagning, städning och annan skötsel av huset. Denna form har rönt stort intresse då det främjar gemenskap och motverkar ensamhet. Dessa hus har tillkommit genom att intresserade personer kommit samman och tagit kontakter med bostadsbolag. Tillsammans med intresserat bolag har man sedan gemensamt kunnat komma fram till hur husen ska planeras för att möjliggöra den form av gemenskapsboende som man velat skapa. Några har även inriktat sig mot deltagare i högre åldrar, som ett led i att förbereda ett boende även efter pensioneringen. Andra har strävat mot ett mer miljövänligt boende.

Kravet på deltagande skapar en god gemenskap och upplevs som utvecklande då man lär känna andra människor väl. De boende kan då också lättare hjälpa och stödja varandra, när behovet uppstår. I gemenskapen kan en hel del resurser delas, som tv, datorer, dagstidningar, bibliotek, vävstol, strykjärn med mera. Det gör boendet mer ekonomiskt. Även den samverkande matlagningen (inklusive matinköp) blir billigare.

Intresset för kollektivhus beror på de många fördelar som kollektivhus har:

  • Det skapar trygghet och säkerhet.

  • Det uppskjuter behovet av äldreboende och hemtjänst. Detta är särskilt viktigt med tanke på det ökande antalet äldre.

  • Det ger möjlighet för människor i olika åldrar att hjälpa varandra.

  • Det ger gemenskap och minskar ensamheten i samhället.

  • Det är en mötesplats för människor i olika åldrar.

  • Genom arbetsgrupper och aktiviteter ger det möjlighet till många olika fritidssysselsättningar.

  • Det är ekonomiskt att bo där eftersom man behöver mindre lägenhet tack vare de gemensamma utrymmena. Man behöver inte heller en egen tv, bibliotek eller symaskin o.s.v.

Kollektivhus kan utformas på olika sätt, t.ex. genom att inrikta sig mot olika åldersgrupper. Kollektivhus kan bestå av antingen hyresrätter eller bostadsrätter. Det är bra att det finns olika varianter eftersom det finns olika preferenser hos dem som lockas av kollektivhusboende. Det är positivt om vi kan få ökad kunskapsspridning i samhället om kollektivhusmodellen och att kollektivhus som boendeform finns med som alternativ när nya bostadsområden byggs och planeras.

Stockholm den 25 september 2013

Åsa Lindestam (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Kerstin Nilsson (S)

Lena Sommestad (S)

Marie Nordén (S)

Monica Green (S)

Sara Karlsson (S)

Carina Hägg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)