Ökad decentraliserad utbildning

Motion 2017/18:1860 av Helena Lindahl (C)

av Helena Lindahl (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att i nästa regleringsbrev för Umeå universitet se över möjligheten att utöka antalet decentraliserade utbildningsplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Umeå universitet har ett ansvar att erbjuda högre utbildning och ett särskilt viktigt ansvar att tillhandahålla högre utbildning i norra Sverige. Det innebär att erbjuda människor goda möjligheter till högre utbildning men också att förse företag och andra organisationer med kompetens.

Universitetet har sin huvudverksamhet i Umeå men finns även på andra platser såsom exempelvis Campus i Skellefteå och ses då som decentraliserade studieplatser. Dessa är viktiga bland annat för att ge en bättre kontakt mellan universitetet och arbetslivet på orten. Det ökar inte minst möjligheten för lokala företag och organisationer att rekrytera studenter från universitetet.

Decentraliserade utbildningsplatser fyller fler funktioner och är även viktigt för ungdomar från familjer utan studietradition. Det gör att steget att börja en högre utbildning blir kortare.

Även den parlamentariska landsbygdskommittén pekar i sitt slutbetänkande SOU 2017:1 på behovet av en ökning av decentraliserad utbildning. Kommittén skriver bland annat att i avsaknad av ett statligt uppdrag till lärosätena, där exempelvis vissa utbildningsplatser kan erbjudas i vissa kommuner, är det svårt att bygga upp långsiktigt hållbara verksamheter. Kommittén lämnade följande konkreta förslag: Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

De statliga universiteten finansieras huvudsakligen av staten och styrs via årliga regleringsbrev från regeringen. Nuvarande regleringsbrev för Umeå universitet ställer krav på att universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100helårsstudenter. I universitetets årsredovisning redovisas årligen hur uppdraget med decentralisering lyckats. Antalet decentraliserade helårsstudenter har minskat och sammanlagt fanns det 101 helårsstudenter år 2016. Detta betyder att man klarar det statliga kravet med en enda plats till godo. Motsvarande uppdrag för Luleå tekniska universitet ligger på 270 helårsplatser. Med detta i åtanke borde det vara möjligt att även utöka antalet decentraliserade utbildningsplatser för Umeå universitet.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)