Ökad insyn i Konjunkturinstitutets verksamhet

Motion 2007/08:Fi228 av Fredrik Olovsson m.fl. (s)

av Fredrik Olovsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad insyn i Konjunkturinstitutets verksamhet.

Motivering

Ekonomisk analys och rekommendationer om olika ekonomiska åtgärder existerar inte i ett vakuum. Politik och ekonomi är alltid intimt sammanflätat. Det hindrar inte att statliga Konjunkturinstitutet offentligt levererar osäkra beräkningar om hur mycket sysselsättningen kommer att öka med anledning av vissa ekonomisk-politiska åtgärder. Tidigare har Konjunkturinstitutet beräknat antalet nya jobb till följd av avdrag för hushållstjänster på ett mycket tvivelaktigt sätt. Nu har Konjunkturinstitutet gått ut offentligt med mycket osäkra beräkningar om hur mycket sysselsättningen kommer att öka som ett resultat av regeringens förändringar i a-kassan. Denna slutsats bygger inte bara på en bristande analys av ekonomins långsiktiga tillväxtförmåga utan ger också sken av att oberoende experter tycker att a-kassan bör försämras. Detta trots att Konjunkturinstitutet i högsta grad är inne och petar i vad som är en värderingsfråga.

I samband med att Medlingsinstitutet inrättades år 2000 gav regeringen i uppdrag åt Konjunkturinstitutet att utarbeta en årlig rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Denna rapport syftade till att skapa en likartad verklighetsbild hos parterna på arbetsmarkanden och därigenom bidra till en konstruktiv förhandlingsprocess och en väl fungerande lönebildning. Rapporten har blivit starkt normerande för synen på de löneökningstal som lyfts fram som förenliga med en lönebildning i samhällsekonomisk balans. Det har underminerat parternas trovärdighet som fristående förhandlingsorganisationer samtidigt som diskussionen om relativlöneförändringar och diskriminering försvårats. Samtidigt med denna normerande roll har Konjunkturinstitutets verksamhet växt och inriktningen breddats. I dag ligger fokus inte bara på konjunkturanalyser utan stora resurser läggs också ner på mer långsiktiga strukturfrågor, där sysselsättningseffekter av en förändrad a-kassa är ett exempel.

Mot bakgrund av Konjunkturinstitutets lönenormerande roll, samt dess växande och förändrande inriktning, finns det goda skäl att öka allmänhetens och parternas insyn i och inflytande över Konjunkturinstitutets arbete. I dag är Konjunkturinstitutet en enrådighetsmyndighet där chefen ensam ansvarar för verksamheten inför regeringen. I sådana fall finns det i normalfallet ett rådgivande organ – ett insynsråd – som utses av regeringen, något som dock inte gäller för Konjunkturinstitutet.

Regeringen bör stärka allmänhetens och parternas insyn i Konjunkturinstitutets verksamhet genom att inrätta ett insynsråd eller genom att ändra ledningsform för Konjunkturinstitutet till en myndighet med en styrelse med begränsat ansvar. Detta är en nödvändig åtgärd för att slå vakt om förtroendet för en viktig myndighet.

Stockholm den 1 oktober 2007

Fredrik Olovsson (s)

Laila Bjurling (s)

Ameer Sachet (s)

Eva Sonidsson (s)

Jasenko Omanovic (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)