Ökad tillgänglighet på Sveriges skolor

Motion 2012/13:Ub222 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)
KD618

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett ekonomiskt stöd för de kommuner som aktivt arbetar med tillgänglighetsanpassning av sina skollokaler.

Motivering

En ökad tillgänglighet handlar om en demokratisk rätt att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. På många områden har vårt samhälle kommit långt inom det arbetet. Det gäller dock inte fullt ut för eleverna i Sveriges skolor.

Under 2011 kom regeringen med en ny strategi för funktionshinderspolitikens genomförande 2011–2016. Den tar upp följande om tillgänglighet och skolor:

Alltfler kommuner arbetar strukturerat med tillgänglighetsfrågor och samverkar med berörda organisationer. Tack vare tillgänglighetsstrategin Enkelt avhjälpt från 2008 ökade också samarbetet mellan staten, kommunerna och landstingen, vilket gav goda resultat.

I strategin uttalar man vidare att tillgängligheten ska förbättras i förskolan och samtliga skolformer:

Valfriheten i skolan är lika viktig för barn med funktionsnedsättning som för andra. I takt med att nya skolor byggs och gamla renoveras görs allt fler skolor fysiskt tillgängliga. Enligt den nya skollagen har elevens vårdnadshavare en möjlighet att till Statens skolverks överklagandenämnd, överklaga beslut om att frångå önskemål om placering vid en viss skola.

Det är av stor vikt att de skolor och förskolor som byggs i dag uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i den nya plan- och bygglagen från 2011. SKL har åtagit sig att stödja sina medlemmar i ansvaret för fysisk planering och fastighetsansvar, med fokus på bland annat skolor. Enligt en tidigare redovisning från Boverket från december 2010 har andelen åtgärdade hinder också ökat, generellt sett.

Besluten måste dock genomföras fullt ut. Därför kan ett ekonomiskt stöd vara på sin plats, för att uppmuntra de kommuner som har ett fungerande arbete för tillgänglighet i skolan. Den så kallade kömiljarden som Kristdemokraterna har infört för att minska köerna inom vården är ett exempel på att en morot många gånger kan ge stora resultat.

För att uppmuntra kommunerna att ta sitt fulla ansvar för att tillgänglighetsanpassa skolan bör regeringen utreda möjligheten att införa ett ekonomiskt stöd till dessa. En bra inspirationskälla kan vara det så kallade bostadsanpassningsbidraget som ges till personer med funktionsnedsättning.

Stockholm den 1 oktober 2012

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-01
Yrkanden (1)